ΕΝ Ἀρχήν … ~ From The BEginning …

: *)

Χαιρετῶ !

Δεν γνωρίΖω ἀκόμη τον ἀκριβές, σε νόηση, λόγο

για τον ὁποῖο προχώρησα με τη δημιουργία αὐτῆς της ἱστοσελίδας

και, δεν με ἀπασχολεῖ ὃμως κιόλας.

Εἶναι ἒκ~φραση αὐτῆς τῆς Ὀντότητάς Μου καί “αὐτό”, εἶναι ἀρκετό.

Καλή Τριβή εὒχομαι {ΕΥ ΕΧΩ ΕΙΜΑΙ}.

~

: *)

Greetings !

i Am not familiar with the precise, mindful reason

for the creation of this webpage

and it does not, moreover, concern me.

It is an ex~press~ion of this BEing~ness of mine,

and “that” is adequate.

i am wishing, Good Polishing.

.

.

APOphthegms ~ Quotes ( keeps being “UPdated” )

.

.

Το ἒργο με τίτλο awnidea (ἀθέρας)  ἱστο~λόγιο ἀπό τη δημιουργό του awnidea (ἀθέρας)

διατίθεται με την ἂδεια

Creative Commons – Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0)

~

The work titled awnidea (ἀθέρας) blog from its author awnidea (ἀθέρας)

is available with licence

Creative Commons – Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

.

.

Consider Donating with 
: BuyMeACoffee.com  : *)

 

ΕΥχαριστῶ : *) ~ Thank You : *)

 

.

* * * 

  • Instagram 
    .

  • YouTube   

    .

  • Telegram 

and, 

* * *  ‘ἀθέρας’ ~ @ “stixoi.info”  * * *   
(“where” «sharing» “started”)

.

e~mail : @protonmail.com

.

.

Διαφήμιση