Αἱ Βουλαῖ

. . .

 

δυσκολογροίκητες οι Βουλές

του Σύν-Παντος

και ως θνητή πως

να τις κατα-λάβω

 

δια-βάζω και διάβα-ζω την

οίμη της ζωής

και φωτιά

στο διαβατικό της

ψυχής μου

ανάβω

 

την πίστη

μου στο Σύν-Παν

βάζω

δρομο-λόγιο στην

περγαμηνή των

α ι σ θ ή σ ε ω ν

χαρά- ζ ω

 

προ – χωρώ

βιώνω

ζ ω

 

. . .

 

^ 2008, Αὐγοῦστου 8