Σου

. . . . . .

. .

Κορμιού
α ν α – ρ ρ ί γ η σ η

Καρδιάς
σ κ ί ρ τ η μ α

Ψυχής
α γ α λ λ ί α σ η

… το Φιλί …

… το Χάδι …

… η  Α γ κ α λ ι ά …

Σ ο υ

. .

. . . . .

 

^ 2008, Ἰουλίου 21