ἡ σπεῖρα τῆς ζωῆς

. . .

 

οι δυσκολίες της ζωής

έρχονται

και πώς να τις αντι-μετωπίσεις

 

νιώθεις πως είναι μόνο σε σέ

κανένας

άλλος, δεν θα σε πείσει

 

ο εαυτός

είναι που έχει να επι-λέξει

στο ΚΑΘΕ ΤΙ

 

και από κάθε επι-λογή

προ-χωράει

η ζωή

 

δεν επι-στρέφει

 

ο χρόνος

το Β Ι Ω Μ Α

(επειδή

αυτό πάει να πει “χρόνος”)

μας εκ-παιδεύει

εφόδια μας δίνει

για το “ταξίδι” που εξ-ελίσσεται

 

είναι

“ο κύκλος της ζωής”

βίωμα –

επι-λογή

– βίωμα

επι-λογή

βίωμα – επι-λογή

 

και έτσι δια-σχίζει το χρονο-χώρο

 

μόνο που

ο κύκλος

τρισ-διά-στατος είναι

 

και

ποτέ δεν έχει το ίδιο σημείο να

δια-νύεται

 

κι αυτό σημαίνει

σπείρα

 

μετα-κίνηση

συν-κίνηση

παρα-κίνηση

υπο-κίνηση

και όλες

οι κινήσεις

σ π ε ι ρ ο ε ι δ ή ς

 

είναι

“η σπείρα της ζωής”

 

. . .

 

^ 2008, Αὐγοῦστου 3

Διαφήμιση