“θῆλυ” του ἀνέμου

.

ΑΠΕΡΑΝΤΑ

… ἐν~πνευστικό …
για ἀρχέγονα

… ἐπί~ῥρημα …
αἰσθησιακό

“θῆλυ”
του
ἀνέμου

πύρινο
και
ὑγρό

.