… ἐπί~μένεις

.
Ἐπί~Μένεις
να Μου σπιλῶνεις
τη γαλῆνη
.
Ἐδῶ και πέντε χρόνια
σε ἒχω
ἀπό~κληρῶσει
.
Να Μην εἶσαι πια
“αὐτό” που ποτέ δεν ἒγινες
και σύ να
ἐπί~μένεις
.
Να Με σπιλῶνεις
με την αἰσχρότητα της
ὓπαρξης
σου που ποτέ δεν
ἀξιῶθηκες
.
Και να συνε~χύΖεις
να Με σπιλῶνεις
μέσῳ της ἂλλης Σου
της κόρης
Ἀ~λήθεια
να κατά~φερες ποτέ σου
ἒστω για μια στιγμῆ
να “δεῖς” Την ~ ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΑ
ὡς … Ὠ δ ῆ
Ὂχι, ποτέ σου
ἐπειδῆ
τότε, θα παραδειγματιζόμουνα
θα μάθαινα
να ἐκ~τιμῶ
να ἀγαπῶ
να σέβομαι
το Θῆλυ του … ΕΙΜΑΙ … Μου
.
το ΠανΕΥομορφο
το Θεσπέσιο
το Θαυματουργό
του ΕΥ~αὐτοῦ
ἐπειδῆ τότε
δεν θα πέρναγα 40 χρόνια
ἀπ’ τη ζωῆ Μου
να “πληρῶνω”
να ἀγαπηθῶ
.
ὂλα τα “τάματα”
να σύν~πληρῶνω
ἀλλά ἀπό το “ἂγιο και ἱερό”
να δραπετεῦω να σωθῶ
πόσες φορές ἂκουσα
ἀπό μικρῆ …
… ἀπ’ το στόμα σου
“θα σ’ ἀπο~κληρῶσω ἀν …”
και κρυφά Μου
βαθιά Μου
μέσα Μου
πόσο το λαχταροῦσα
να Μην ὑπάρχει ἡ “σύν~δεση”
να ξεπετάξω τα δεσμά
να γίνω μια κόρη
ὂμορφη
Κυπρίδια
με τα χέρια ἀνοικτά
.
Σύν~ΠΑΝτα για Ἀ γ κ α λ ι ά
και τά ‘κανα και ἒγινα
Ο Λ Α “αὐτά”
ὂταν ἐπι~τέλους
ἒκανα αὐτό που ἡ θρασυδειλία σου
ποτέ δε θα ἐπέτρεπε
Τα πάντα για σένα
τα περιουσιακά
λεφτά, διαμερίσματα … κλοῦβια κλουβιά
ὂλο σ’ “αὐτά” Με γυρόφερνες
με “αὐτά” να … σύν~ζητᾶς
κι ὃ,τι … “χρυσάφι” φτιάχτηκε
για την “οἰκο~γένειά” Μας
… ὂλο … το πῆρες
για να φᾶς
με τις καῦκες σου
τη “νέα” σου … “γεναῖκα”
.
ὃ,τι κτίστηκε
πάνω στης Μάνας Μου το βιος
και νά ‘ρχεσε ἀκόμη και στα 38 Μου
να Μου ζητᾶς να βγῶ ἀπ’ το διαμέρισμά Μου
της “ἐπί~καρπίας” σου
τη “καινοῦργια σου Ρωσσίδα”
να σπιτῶσεις
και σ’ ἂλλη χῶρα που ἒφτασα να ζῶ
πάλι τα ἲδια
ξανά, να Με ξεσπιτῶσεις
την νέα την “που’τἀνα”
της πολυκατοικίας να δοκιμάσεις
Και ναι ! … τότε εἶπα στα 40 Μου
“ἐγῶ Σ’ ἀπο~κληρῶνω”
να βρῶ την ἠσυχία Μου
να … ΕΙΜΑΙ … ἡ Ἀλ’εξ’ία Μου
και τό ‘κανα κι αὐτό
ἀλλά ἐσύ
να ἐπί~μένεις
κάθε τόσο … “ἀφορμές”
… περι~ουσια~ΚΑ … κακακακα
ἒρχεσαι ξανά και ξανά
και Με γυρεῦεις
“Μια ὑπογραφοῦλα … ἐδῶ”
“Κάνε παρα~χώρηση ἐκεῖ”
“… για τον παπαλί …”
“πᾶρε κι ἒνα δεκάλιρο … δεν ἒχω ἂλλα”
“τῶρα, δῶσε μου ἒνα φιλί”
πάλι ἢρθες … ἐπί~μένεις
Με σπιλῶνεις
.
τη γαλῆνη Μου
… την Ὀμορφιά …
την Κυπρίδια ἀγκαλιά Μου
“Καφοῦρα Μου”
Μου ἒλεγε ἡ γιαγιά Μου
“πρέπει να παστῦνεις”
μοῦ ‘λεγε ἡ λαλιά σου
.
“ἒτσι χοντρῆ ἐσένα ποιος να σε θέλει”
ἂκουσα και τον “ἐπόμενο ἂντρα”
της ζωῆς Μου που μεγάλωνα να λέει
που νόμιζα θα πάρει την “πατρικῆ” μεριά σου
του ’62 γέννημα “αὐτός”
“γυιος σου” ἀπ’ τη μεγάλη σου την κόρη
“πατέρας” ἒμελλε να γίνει
κι “ἐγῶ ἡ θεῖα” για τα ἐγγόνια τα δικά σου
Ὂταν “ἒγινα Γη~Ναῖ~κα”
κι ἀδιαθέτησα
ἦμουν παιδί στα 9μισῆ Μου
πέντε μόνο χρόνια μετά
ἀπό το βιασμό της Γης Μου
ναι! … τότε “χόντρυνα”
.
γιατί ἀπ’ τον πόλεμο
ἒμαθα ΤΙ παθαῖνουν
“αἱ ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΑΙ”
ἒρμαια
κι ἐρῆμην τους
να στήνεται
“ἡ κουλτοῦρα του ἐμπορεῦματος”
“φορτίο” και “ὑπο~χρέωση” να γίνεται
ἡ ὀμορφιά τους
και γῶ “παιδί” …
πόσο εὒκολα ἒνας ἂντρας
μεγαλῶνοντας
τη “γυναῖκα”
ὡς ἀντι~κείμενο
να την ἒχει να θωρεῖ
“Εἶσαι μία Κοῦκλα!”
το πιο μεγάλο … κομπλιμέντο
… “το ἂψυχο” …
“αὐτό” να ‘ν το … ἰδανικό δεδομένο
“Να σε χαίρεται αὐτός που σ’ ἒχει!”
κι “Ἐσένα την ἲδια” να μη Σε μέλει
ἐπειδῆ ποτέ Σου, δεν
θα ΣΟΥ ἀνῆκεις
και, μ’ “αὐτό” να γίνεσαι … “φοινιτζιά”
και να μην εἶναι σχόλιο καταδίκης
και να σκέφτομαι
‘ … ἒνα παιδί στα 9 του …
“αὐτά”
να ἒχει να σκεφτεῖ
ἀφοῦ εἶναι κορίτσι … ‘
.
κι
“ἀν προχωρῆσουν οἱ Τοῦρκοι …”
“ἀν στο δρόμο, μες στη νύκτα Με ἀρπάξουν …”
“ἒγκυος … θα μεῖνω …”
… ἒνα παιδί … νά ‘χει παιδί να μεγαλῶνει
ἀπό τα 9μιση εἶχε … “κόστος”
“γη~ναῖ~κα” για να Εἶμαι
“σερβιέτες” ποτέ σου δεν Με ρώτησες
“ἒχεις λεφτά … τα ἒξοδά Σου να καλῦψεις ;”
μονάχα … “ἐπι~στρέφεις” …
.
τον “τόπο” Μου
για να σπιλῶσεις
κάθε τόσο … ἒρχεσαι
και ἐπί~μένεις
δεν ἒχω καμία σχέση με σένανε ὂμως
Κ Α Μ Ι Α
.
“πατέρας”
δεν ἦσουνα ποτέ
και να Με παρετήσετε
ΟΛΟΙ ΣΑΣ
που ΤΑΧΑ “πατέρας”
εἶναι “αὐτός”
κι “ὡς κόρη ἒχω καθῆκον”
να … σέβομαι
Το ΠΡΩΤΟ Μου καθῆκον
εἶναι “ὡς προς … τον
… Ε Υ ~ α υ τ ό …
κι “αὐτό”
ὡς γονιός
… με Ἐμένανε …
ὡς παρά~ΔΕΙΓΜΑ
… το κάνω
να το μάθει …
.
… να το μάθει
ὁ Δικός Μου
γυιός
ἂ ν τ ρ α ς
να γίνει
ὂμορφος
προκομμένος
ἒξυπνος
δυνατός
.
σωστός
και
Φ ω τ ε ι ν ό ς
.
.
.
.
.
.
~ “Cargo Cult” ~
by Kaki King
taken from the album
“Glow” (2012)
.
.

.