περί Ἀφθονίας ~ on Abundance

Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

~

OUR Abundance IS inevitable