Παλαιό Παράδειγμα : Ληστρικές δια~κυβερνήσεις, #0001

~ΑΩΩΑ~
.
Με κάνει να σκέφτομαι διάφορα …
Για το πως ἡ “Βυζαντινῆ”,
βασικά, ἡ Ἀνατολικῆ Ρωμαϊκῆ Αὐτοκρατορία
ξεπάστρεψε, σφετερίζοντας
τον Ἀρχαῖο Ἐλληνικό Πολιτισμό
που κατήργησε τα Ἱερά Μυστήρια
του Ἀρχαῖου Πολιτισμοῦ της περιοχῆς,
ἱερά που λειτούργευαν Ἱέρειες
και ὂχι “Πάπες”, “Πατρι~άρχες” κ’ “ἱερείς”,
που τερμάτησε την ἀγάπη προς τη Σοφία,
κλείνωντας τις “Στοές”, τις “Ἀκαδημίες”
και της προ~όδου την ἐπι~θυμία,
[θυμός > ἀρχαῖα Ἐλληνικά = ΨΥΧΗ, ΖΩΗ]
που ἀντικατέστησε τη Δημο~κρατία
και τις ἐλευθερίες που παρ~έχει
με το … “Ἀνα~δημόσιο” – “Re~public” –
και τις ληστρικές διακυβερνήσεις
[δια~κυβέρνηση = διαῖρει και κυβέρνα ; ]
[κυβερνῶ > κύβος + ἒρανος > ὀργανωμένη συν~κέντρωση σε κουτί]
διεφθαρμένης πλεονεξίας
(δια~φθαρμένης πλέον~αξίας)
[πλεονεξία = φόρος προστιθέμενης ἀξίας ; ]
λαιμαργίας, ἀναίδειας και διαπλοκής
της, κυριολεκτικά, φαλλο~κρατικῆς “Συγκλήτου”
[σύγκλητος > σύν + κλῆσις > μαζί σε θεῖο κάλεσμα]
.
“Ὓβρις”, σκέφτομαι …
.
“Νωθρότητα”, σκέφτομαι …
[νωθρός > που ἀποφεύγει πολύπλοκους συλλογισμούς]
.
“Ἀπάθεια”, σκέφτομαι …
.
Ὂχι στην “Παγοχώρα” …
… και τα φέρνουν “εἰς πέρας” … ΑΠΛΑ
.
~ῥᾶ~
.
Διαφήμιση