Περί Φύσης … ~ About Nature … , #AP002physis

« Ἡ Φύσις,
καθ~οριστικά,
ἐπ~ανακτᾶ
το χρόνο~χῶρο. »

~

« Nature
determinately,
re~acquires
time~space. »

 

.

Nature determinately, re-quires time-space. - Ἡ Φύσις καθ-οριστικά, ἐπ-ανακτᾶ το χρόνο-χῶρο. green with branches

.