Περί ΘΗΛΥ και το “παλαιό παράδειγμα” , 2020.07.28

. . .
 
Dearest «i am» of “You”
 
,
Βρισκόμαστε στην 3η δεκαετία
του 21ου αἰῶνα
και,
“ἓρευνες”, “στατιστικές” και ἀλλαγές “νόμων”
εἶναι … δικαιολογία
για διαιώνιση !…
 
Εἶναι πολύ ἀπλό
και ἐπακριβῶς αὐτό που
ἀνέφερε ἡ Καλλιόπη Μιχαηλίδου (Βέροια) :
“… εἶναι θέμα (‘ἐφαρμογῆς’) ἐξουσίας “
 
Κανένας “νόμος” δεν “προστατεῦει” το ΘΗΛΥ
ὂταν
ΟΛΑ γῦρω στον κόσμο
του παρωχημένου “παλαιοῦ παραδείγματος”
της πατριαρχίας,
δοξάζει … τον ἰσχυρό .. την αὐτοκρατορία
 
.
 
ΧρῆΖει
σε κύριο Λόγο
να ΣΒΗΣΕΙ ἡ τηλεόραση
και
το bullying
των διαφημίσεων,
των “εἰδήσεων”,
των “προγραμμάτων”
στις κοινότητές Μας
 
[ βλέπε Edward Bernays
~ “Propaganda” (1928)
(“the bible” of corporate~fascist North~West)
~ “Engineering of Consent” (essay 1945)
(later 1947 book, perfecting “propaganda”)
~ “Public Relations” (1940’s~1950’s)
(renaming “propaganda” to reinstitute
after 2nd World Corporate~Fascist War “fiasco”) ]
 
.
 
Στα “λόγια” δεν γίνεται τίποτα.
 
Να “πείσουμε ποιον” ;
 
.
 
Ἐδῶ
ἡ “ΠΑΤΡΙαρχι(δι)α”
ἒχει ξεκινῆσει
την … “ἀντι~κατάσταση” του ΘΗΛΥ
με
“κατασκευασμένες” γυναῖκες
ἀφοῦ
σύμφωνα με τα “κριτήρια” της
με “χρήματα”,
δύναται να ἒχει “το ἂτομο”
“γυναικεια ‘γεννητικά’ ὂργανα”
και … “ἂρα”
να … “εἶναι” … γυναῖκα (!!!).
 
.
 
Ἀστυνομίες,
Δικαστήρια,
Ἐκπαίδευση,
Χρηματο~Πιστωτικά,
Φαρμακευτικά (βλέπε π.χ. “VIAgra”)
κλπ., κλπ., κλπ. κλπ. (…)
ὃπου “κοιτάξεις”
… ΟΛΑ …
εἶναι περί “πατριαρχικῆς
… ΕΞουσίας”.
 
.
 
Το παλαιό παράδειγμα τελείωσε !
 
Πᾶμε για τη ΝΕΑ ΓΗ !
 
Την “Καινῆ Τριαθῆκη”
 
με «ΙΣΟφορία» της ΘΗΛΥ ΕΝ~ΕΡΓΕΙΑΣ !
 
.
 
#disMANtlingEMPIRES
 
.
 
#reCALLingTRUTH
 
#REmemberLOVE
 
#createABUNDANCE
 
.
 
… <red ❤ heart> … ….
 
.
 
[ Adrienne Rich ~ about 50 years ago
patriarchy’s “tolerance” and “liberation”
has had “its day” … Enough ! ]

Adrienne Rich - the word revolution relic of Leftism. of a wheel returning same place. door liberated women to use them upto male tolerance-patriarchy

Διαφήμιση