ΑΝΑ~ΒΑΣΕΩΣ ~ of ascension , 2020.10.31

~}{~

<< …
. . .

Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi ~ LightSibling …

,
what we are all experiencing
IS
the “Second Coming”.

.

The “name”
of
«IT»
is of no difference.

.

“How”,

( which, ofCourse, is
according to our “time~space”
we got “to
be” … “materialised” on eARTh
and thusly,
“cognitively” ),

got to … “utter” this
… “event” …
is of “no real … consequence”.

.

“WE”

ALL WAYS
~
“always”

were … «aware» …

of this

… «ΑΛΗΘΕΙΑ» … …

[ Ellenophone word Α~ΛΗΘΕΙΑ pronounced aleéthia
> “A” στερητικό + “ΛΗΘΗ”
> “A” steritikó + lethi , lithi pronounced leéthee
( e.g. “sterile” + “lethargy” , “lithium” )
=> deprivative “A” + “OBLIVION”

… “that which is not of oblivion” …

= “TRUTH”
the Anglophone word for ΑΛΗΘΕΙΑ ]

.

Some of us,
were “aware” of this ΑΛΗΘΕΙΑ,
this Truth,
BEfore we even had a “tongue”,
a “language”
to “speak” WITH.

Most of us,
are BEing “awakened”
to the “event of Truth”
in … “this … here ~ now”.

Some of us,
will not venture to awaken
“this time around”.

.

ΑΛΗΘΕΙΑ Truth
is
about
… «BEing … IN~tune» … … …

.

ΑΛΗΘΕΙΑ Truth
is NOT “something”
that
can be “taught” or “learned”

.

«SHE»
is
NOT of the … “mind” …

beCause

“SHE”

is NOT “reality”.

.

“Reality”
is subjected to the “mind”.

.

WE aRe NOT our “mind”.

.

The “mind” is a … “tool”.

The 6th sense “tool”.

And, to be more precise,
a … “calibration tool”.

.

The mind

“measures”,
“compares”
“deducts”

ALL
the OUTer … “information”
it is … “provided”

by
all “the rest of our 5 senses”.

.

WE aRe NOT our “mind”.

.

The “mind”

as the “calibration tool”
that it is,

and,
no matter how … “acute” it is,

is, nonetheless,
quite … “limited”.

.

We have the “knowledge” now
that
“dogs”, for example,
can “hear” and “smell”
far beyond our “own capabilities”.

Or, that
“cats” … “see” … more
than we are … “capable” of.

Or, even
that
“computers” can
“hold more information by memory”
than ΑΝΥ «ONE» … human
… “mind” …

.

The “mind” is a “tool”.

A “calibration tool” of
all
the “information received”
by the rest of our “5 senses”.

.

The “mind” … “realises” …!

“Reality”, however, is
NOT … «Truth».

.

“What”,
this “brilliant mind”,
we
were “gifted” … WITH
has been,
it
has been
ONLY
“in order”
to
… “survive” …
the … “environments”
we “found”
these … “bodies” of ours
to be … “located”
on this dimension and planet.

.

The “mind”, however,
has been “used”
and “misappropriated”
towards
the … “enslavement”
of humanity.

.

In our most recent “time~space”

( id est :
couple of thousand of years “before Jesus”,
in the North~Western quatron )

it
all
started going
terribly and mindfully
deliberately … “wrong”

… with
the “advent” of the “Roman empire”.

Which
is
in the “when” and “where”
( = “time~space” )
it
all
started to be ill~fully
… “UNbalanced”.

.

N a m e l y,

the “Divine Masculine”

begun an … “imbalance”

through

… “dominance”

OVER

the … «Sacred Feminine».

.

The “establishment”
of
… “empire” …

was

“what”
… “created” …

a DIS~EASED “UNbalance”

which
was

the … “necessity”

towards

the … “conquering concept”

and

the … “subjugation practices”.

.

The “Roman empire”
was … “founded” …
on
the TOTAL “misappropriation”
and ONLY a … “reflection”
of
the “EllenoPhone civilization”.

.

Starting with
the MOST VITAL

:

… “language” …

the now “spoken”

and more importanly
for such an “establishment”

the now … “written” …

.

In other words,

the “utterance”

( «ΦΩΝΗ» Phoné = “voice” )

of

distorted and falsified

“frequencies”

AND

the … “silencing” …

of

the … «LIVING … VOICE»

through

the … “authority”

which the … “finality” => “dead”

it forces upon

by

… “the written word”

AND

… “divinity” …

the “share” , “representation”
and “BALANCE “

( e.g. EllenoPhone Dodekátheon
= 6 Gods + 6 Goddesses )

is now
… “altered” …

and,
the Divine and the Sacred
is not OF, FROM, WITHIN
… “NATURE” …
anymore

and,

the … “ruling” …
of
the Divine and Sacred
… “Law” …

gets … “settled” now

as
“MAN~MADE”

and,
“TAKEN OVER”
by

… “the empire” …
… PER~SON~ALITY …

principally
… mono~perceived to
… A … “MAN” …

“who”,
everyone “else”
is now
(man) “MADE” TO

… “call” and “salute” …
as … “Ceasar” …!

=>

The “empire”
PERSONALITY
of
… A … “MAN”

that

now

“owns”

… “Life or Death” …

… SAY …

ON
E V E R Y ~ O N E … “else” …!

… … …

[ * Note :

“What” do you “think”
is being … “furthered”
by
the … “symbolism” of
… “Like” …
“brought” to us
by
“this time’s~space’s
… costumed empire”

“in order”
to

“KEEP”
us
IN
a “boxed illusion” of … “freedom”

BUT/and
… MORE IMPORTANLY …

“KEEP”
us
IN
a “boxed
duality and separation
… mode of operanti” ( = mind =>
=> unbalanced dominant “devine masculine” ),

AND
… MORE IMPORTANLY …

“KEEP”
us
IN
… “distance” …
FROM
our … «iNNate Divine BEingNess»
( = ΚΑΡΔΙΑ Kardiá Heart ~ ΨΥΧΗ Psyché Soul =>
=> unbalanced subjugated «sacred feminine»)

BY

“practicing mind automated functions”
of
“old paradigm, empire, devide & conquer”
… “strategisms” … ?!?

.

As, for another example,
the “usage” of the word … “warrior”

~~ even in association WITH
… «ΦΩΣ ~ ΦΩΤΟΣ»
Phós ~ Photós “Light ~ of Light” ~~

“when and where”
the ΑΛΗΘΕΙΑ Truth
is
… «BRAVE of Light»

Ellenophone : ΠΑΛΛΙΚΑΡΙΑ ( ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΗΝΑ )
…………………. ΗΡΩΪΚΟ ( ΗΡΑ , π.χ. ΗΡΑΚΛΗΣ )

.

~~ The ΑΛΗΘΙΝΗ Alethineé True
… «UTTERANCE OF FREQUENCY» ~~ ]

… ~ …

[ * Note :

“Why” do you “think”
… “Jesus” … “appeared”
during these “Roman empire”
«time~space»

which was approximately
2,000 years AFTER this
… “UNbalance” started

and,
“who”
… “wrote NOTHING … down” … (!!!)

and

it is
in OUR “now ~ here”

approximately again
2,000 years AFTER
… “Jesus” … “came” …

a “main” … «CHARActer» …

( Ellenophone word ΧΑΡΑ Chará
is the Anglophone word for “Joy”

which
is the direct “transferance”
of the Sanscrit word “Chara” =
= the “embodiment of divinity source”

which is “what”
the “EllenoPhone civilization”
has been also “ABout” …
… this … “direct transferance”
and “spreading”
of
… “spiritual …
aknowledgements and actions” )

a “main” … «CHARActer» …

in our humanity’s … “unravellings”
within “this” linear “time~space”

ΤΟ

… “RE~MIND” us
( re~wire the “Divine Masculine” )

ΤΟ

… “RE~MEMBER” Love
( re~embrace the “Sacred Feminine” )

and

BEcome OUR True BEingNess

of

ΧΡΙΣΤῼ

( EllenoPhone word «ΧΡΙΣΤΟΣ ~ ΧΡΙΣΤῼ»
“Christ ~ WITHIN Christ”
the Anglophone word for “who is Annointed”,
“being of within the Annointed” ) ]

… … …

And ,
“here ~ now”
WE aRe …!

.

WithIN
“this” linearly perceivable “time~space”
aproximately
4,000 years
AFTER
this “old paradigm”
… “set … off” …

.

“Engineering of Consent”
has been
… “around” …

mainly through … “Phovophobism”
for MAAAANY centuries.

BY

“mind manipulation and programming”

… “maintaining the establisment of empire” …

which

ABSOLUTELY … “perfected itself”

during

… OUR “time~space”…

… … … ~*~ … … …

WE aRe NOT our “minds”.

… ……………….. …

WE

aRe

OUR

«AM

… BEingNess» …

… … … ~*~ … … …

And “THIS”,

… the ΛΟΓΟΣ Lógos …

[ Ellenophone word ΛΟΓΟΣ
encompassing the
… “meaning” …,
the … “vibrational frequency” … of
… “the INtentION” … ,
… “the pUrPOSE” … ,
… “the rEAsON whY” … ]

IS

… the ΛΟΓΟΣ Lógos …

of

BEing “born”

ON “this” EArth

at “this” … “Time” …

the ΑΛΗΘΕΙΑ Truth

of … «IT» … «ALL» …

… WE aRe … “awakening” to, for, in … … …

.

ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η ΟΜΟΡΦΗ

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

NOUS SOMMES ICI POUR MENER A BIEN

ESTAMOS ACÁ PARA LLAVAR A CABO

.

Η ΑΦΘΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

σύνΠΑΝτα

ALL WAYS
~
“always”

.

ΕΥγνωμόνοια

Grateful & Great~Full

.

… ❤ ^_^ ❤ … ….

.

#DISmanTLINGempires

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUNDANCE

.
… >>
~ Rev. Dr. Alexia Christodoulou
( ale3iA penteleón de aRcturi )

.

~}ἀθερίζειν{~

.Διαφήμιση