Ἐπι~σημαῖνω τά ἑξῆς : ἡ ἐπιβεβλημένη δουλοφροσύνη , 2021.01.06

. . .

Ἐπι~σημαῖνω τά ἑξῆς :
ἡ ἐπιβεβλημένη δουλοφροσύνη ( #677,IX43 )

<< …

Στη φύση, πάνω ἀπό 200,000 εἲδη
ζῶων παρΟΥΣΙΑζουν, ὀμοφυλόφιλη
συν~περι~φορά.

Μόνο ἓνα εἲδος, παρ’ ὂλα αὐτά,
παρουσιάζει την συμπεριφορά της
ὀμοφοβίας.

Ἀνθρωπολογικά, οἱ παραδοσιακές
κοινωνίες και κοινότητες
συν~περι~λάμβαναν την
ὀμο~φυλο~φιλία στα “δεδομένα”
της ζωῆς και ὂχι με καταδικαστικό
τρόπο.

Κάποιες μάλιστα, φυλές ἀνθρῶπων,
ὂπως των αὐτόχθονων της Ἀμερικάνικης
ἡπεῖρου, εἶχαν παρά~δοση
για :
~ δύο πνεύματα
~ μία καρδιά
~ 5 φύλα

.

Σε αὐτές τις κοινωνίες, ἂτομα
με “διπλό πνεῦμα”, ἒχαιραν
ἰδιαίτερης ἐκτίμησης για τις
ἰκανότητες / χαρίσματά τους,
καθῶς θεωροῦνταν ὡς
πιο κοντά στο “Θεῖο”
(βλέπε και “yin~yang”),
ἂτομα.

Οἰκογένειες με ἂτομα “διπλοῦ
πνεύματος”, θεωροῦνταν
οἱ ΕΥλογημένες.
Τρανοί μαχητές της φυλῆς
με πέος π.χ., μποροῦσαν
να “ντύνονται” γυναικεῖα
και να εἶναι “παντρεμένα”
με “γυναίκα και παιδιά”.

Καθῶς και
“medicine” ἂτομα
“ἱερο~θεραπεύτριες” δηλαδῆ,
(συνῆθως ἂτομα
θῆλυ με “αἰδοῖο”, τα ὃποῖα
εἶναι τα ἀξιοσέβαστα,
τα “αἰδεσιμότατα”)
εἶναι “διπλά-πνεύματα”
ἀφοῦ το χάρισμα τους
ΕΝ~περι~έχει δυνητικότητες
ἒξ~έχοντες και ἐξ~αιρετικές.

[https://indiancountrymedianetwork.com/…/two-spirits-one-he…/]

.

Με την κάθοδο των “πολιτισμένων”
Εὐρωπαῖων ἀποικιοκρατῶν και ἐποίκων
και,
την “πολιτιστική γενοκτονία”
(“Cultural Genocide”)
των αὐτόχθονων λαῶν
ἀπό τις Χριστιανικές “ἐκκλησίες” κυριότερα,
ἀπαγορεύτηκαν οἱ παραδοσιακές
αὐτές “πρακτικές”,
με τον διαβόητο σκεπτικισμό
του : “the white man’s burden”.

Περαιτέρῳ, στην Κοινωνική Ἀνθρωπολογία
γίνεται “Λόγος” για την
“Ἐξ~αναγκαστική Ἐτερο~φυλο~φιλία”
(“Compulsory Hetereosexuality”)
που πραγματώνεται
στο γυνακεῖο φύλο του πλανῆτη,
ἀπό τις “λευκῆς ὑπεροχῆς” και
“ἂρρεν ἀνωτερότητας”, κοινωνίες.

Ἡ Adrienne Rich, για παράδειγμα,
ἒγραψε ἐκτεταμένα για αὐτό το θέμα.

[http://users.uoa.gr/~cdok…/RichCompulsoryHeterosexuality.pdf]

.

Ἡ “ἱστορία” παρουσιάζεται ὡς
γραμμικά και “αὐτο~κρατορικά”
(“Εὐρωπαϊκά Ἐγω~μονο~κρατικά”)
ἐξελικτική
με ἐπιστέγασμα τις “σημερινές”
ἐποχές.

Σε ΤΟΣΑ θέματα
(βασικά σε ὂλα!)
οἱ Βορειο-Δυτικοί, πατριαρχικοί,
ἐκ~πολιτισμικοί δογματο~κράτες,
βασισμένοι (και μόνο)
στην ἀλαζονεῖα και ματαιοδοξία,
τοποθετοῦσαν
ὡς “κατώτερους” πολιτισμούς,
εἲτε
της ἀρχαιότητας,
εἲτε
των αυτὀχθονων λαῶν.

Στις ῥίζες του “νταϊλικισμοῦ” αὐτοῦ,
το “προ~πατορικό ἀμάρτημα”
και οἱ θρησκεῖες,
οἱ ἐν~ποτισμένες με την
ἀ~φύσικη “Παλαιᾶ Διαθῆκη”
του μισογυνιστικοῦ
και μισανθρωπικοῦ “Ἰουδαϊσμοῦ”.

Στα ντοκυμαντέρ του BBC,
με την Dr. Francesca Stavrakopoulou,
(καθηγήτρια “Ἐβραϊκῆς Βίβλου
και Ἀρχαῖων Θρησκειῶν”,
στο πανεπιστήμιο του Exeter),
ἐπι~τέλους,
ἀνα~πνέει το “κουτί” με
τις πεοκρατικές κατηγοριοποιήσεις
των “μοντέρνων” ἐπιστημῶν
ἀλλά και,
της ὀλοκληρωτικῆς ἐμμονῆς
με τον
φαλλο~κρατικό ψυχαναγκασμό
(βλέπε Sigmund Freud).

Συγκεκριμένα,
ὁ ἐφευρέτης της κοκαΐνης
και “πατέρας”
(και ὁ πιο διάσημος ἲσως
“μονογονιός” και “θυγατροβιαστῆς” )
της “ψυχανάλυσης”,
(or as it is later on known : “psychorapist”)
Freud,
με τις σκοτεινές
της “Παλαιᾶς Βίβλου”και
Οὐννο-Βανδαλικῶν καταγωγῶν,
ἀνθρώπινες παραδόσεις “ἐγω~πάθειας”,
“δίδαξε”
ΚΑΙ τον ἀνιψιό του
Edward Bernays,
ὁ ὁποῖος,
με τη σειρά του
προ~νόησε την “Propaganda” (1928).

Το βιβλίο του και ὁ ἲδιος, ἒγινε
ἡ “Βίβλος” και ὁ “Magician”
της “Corporate America”
και της ἐξάπλωσης του φασισμοῦ
ἀπό τον “νεο~φώτιστο” Joseph Goebbels
του νεο-βαπτιζόμενου
ὑπουργεῖου “Προπαγάνδας” (1933-1945)
στη Ναζιστική Γερμανία.

[http://www.dailymotion.com/…/xe34kj_o-%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE…]

.

Μετά τον 2o Φασιστικό Παγκόσμιο Πόλεμο
(γνωστό προπαγανδιστικά ὡς “2ο Παγκόσμιο”),
ὁ “ἐκλεκτός λαός” του Ζιονισμοῦ,
και οἱ συνεργοί του, οἱ Κεφαλαιο~εχιστές,
χρειάζονταν πια
“καινούργια ἀμφίεση”
για την “Μηχανική της Συναίνεσης”
(“Engineering of Consent”)
και,
τον ὀλοκληρωτισμό της
προσδοκόμενης τους
Ἀπολυταρχίας,
έπί του πλανήτη Γῆ.

Οἱ “Δημόσιες Σχέσεις”
ἒγιναν ἡ νέα θρησκεία
και του “Μεγάλου Ἀδελφοῦ”
ὁ προγραμματισμός,
για του “κυβερνεῖν”
(ἐναποθέτηση σε κύβο
= βάζω σε κουτί),
την “Παγκοσμιο~ποίηση”.

[http://www.dailymotion.com/…/xnlue9_o-%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE…]

.

Το “πολιτιστικό ὀλοκαύτωμα”
των λαῶν και δῆ
της “ἙλληνόΦωνης συχνότητας”
( βλέπε Henry Kissinger )
ἦταν ἐπιβεβλημένο
για την ἐκ~τελεστική
διεκπεραίωση της
δουλοφροσύνης και δουλοκτησίας.

Ἡ τελική ἐξόντωση
της ΘΗΛΥ ΕΝέργειας
και
ὃ,τι δήποτε σχετικό με
την ΘΗΛΥτότητα,
κατασκεύασε
την ἀπέραντη ἀνισορροπία
στο “γίγνεσθαι”
της Γήϊνης Ὓπαρξις.

Την Α~λήθεια αὐτή
{ “α” στερητικό + λῆθη
> αὐτό που δεν δύναται να ξεχαστεῖ }
εἶναι που χρῆΖΕΙ να ἐν~θυμηθοῦμε
{ θύμις ἀρχ. = ψυχῆ
ἐν~θύμηση > ἐν τῳ ψυχισμό του ΕΝ}.

Το “ἐγῶ”
του χειραγωγικο~ποιητικοῦ “μυαλοῦ”,
ἐντέλῃ, να παραδόσει τα ἱνία
στην ἐπι~γνωτισμένη
ΕΝΑτότητα
του “ΕΙΜΑΙ”.

[Στο “γρανάζι” ἐπιλογές γλῶσσας με “Ἑλληνικά” :

.

Ἡ ἐποχῆ ΜΑΣ ἒχει να κάνει με
την συνΠΑΝτική ἀνάβαση
ὂχι της “νέας τάξης πραγμάτων τους”
ἀλλά, με
την “ΕΝ~τάξει Ὀμορφιά ΜΑΣ”.

Ἡ πάλη,
δεν εἶναι του παλαιοῦ παραδείγματος
του κόσμου, του βασισμένου στη
δυαδικότητα και διαχωρισμό,
που διαιωνιζόταν με το
“διαῖρει και βασίλευε” τους.
Εἶναι συν~ειδητο~ποιητική.

.

Στο κάθε ἂτομο ἐν~από~κειται
ἡ ἐπι~λογή ἐπί~γνωσης
για το
“ΕΙΜΑΙ ΕΝ~θύμηση Ἀ~λήθειας”

.

Ἐπειδῆ
ἡ Ἐπ~ανά~σταση δεν γίνεται.
ΕΙΜΑΣΤΕ !

Και,

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜ@ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ

.

Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

… >>
~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( ale3iA penteleón de aRcturi )
~}awnidea{~

.

taken from
May 5th, 2017
post


.

Take Care With Your Light

.

.

.

 

Δ. Λιαντίνης -Να ὑπάρχεις Ἑλληνικός δηλῶνει 4 τρόπους συν-περι-φοράς ...

 .

Διαφήμιση