Εἰς~δοχές … κοιλότητες …

. . .

Σοφία *Πλαγιαστή

ΕΥχαριστῶ …

.

.

Panoramic image - rock palette sculptures

.

.

Διαφήμιση