ΕΚΑΤΗ ~

. . . 

.

~ Ὀρφικός Ὓμνος προς την ΕΚΑΤΗ ~ 

Εἰνοδίαν Ἑκάτην κλήιζω, τριοδῖτιν, ἐραννήν,
οὐρανίαν χѳονίαν τε καὶ εἰναλίαν, κροκόπεπλον,
τυμβιδίαν, ѱυχαῖς νεκύων μέτα βακχεύουσαν,
Περσείαν, φιλέρημον, ἀγαλλομένην ἐλάφοισι,
νυκτερίαν, σκυλακῖτιν, ἀμαιμάκετον βασίλειαν,
ѳηρόβρομον, ἄζωστον, ἀπρόσμαχον εἶδος ἔχουσαν,
ταυροπόλον, παντὸς κόσμου κληιδοῦχον ἄνασσαν,
ἡγεμόνην, νύμφην, κουροτρόφον, οὐρεσιφοῖτιν,
λισσόμενος κούρην τελεταῖς ὁσίαισι παρεῖναι
βουκόλωι εὐμενέουσαν ἀεὶ κεχαρηότι ѳυμῶι

*

Την ΕΚΑΤΗ ἐξυμνῶ,
που τη λατρεῦουν στις τριόδους ( 3 ὁδοί ~ σταυροδρόμια ),
την Ἐπέραστη, την Οὐράνια και την Ἐπίγειο και τη Θαλασσινή
που ἒχει κίτρινο πέπλο,
αὐτή που φροντίζει για τους νεκρούς
και που εἶναι ΕΝθουσιασμένη ἀνάμεσα στις ψυχές των νεκρῶν,
την Πέρσεια,
αὐτή που ἀγαπᾶ την ἐρημιά και ΕΥφραίνεται με τα ἐλάφια,
την Νυκτερινή,
την προστάτη των σκύλων,
την Ἀκαταμάχητη βασίλισσα
αὐτήν πού θηρεῦει ταύρους,
τη βασίλισσα πού ἒχει τα κλειδιά ὃλου του Κόσμου,
την Ὁδηγό,
τη Νύμφη,
αὐτήν που ΑΝΑτρέφει παιδιά
και πού περιφέρεται στα βουνά
αὐτή την Κόρη, ἂς παρακαλέσουμε
να παρευρεθεί στις Ἱερές Τελετές
με ΕΥμενή πάντοτε διάθεση
προς τον ἡγέτη
και με Χαρούμενη Ψυχή ~ Καρδιά

.
.

ἡ Θεά ΕΚΑΤΗ ~ by rassias.gr

.
.

HECATE - Letting Go - it is time to let go of that which is no longer serving You ...

.

.

.

.