«ΓΕΝΟΜΑΙ» , 2022.08.15

. . . 

.

. . .

Δ ά κ ρ υ

καμωμένο ἀπό και προς
τη Θάλασσα

.

. . .

Π λ έ ν ο μ α ι
σ τ ο
Δ ά κ ρ υ

.

. . .

Π ο ι ῶ
Θ ά λ α σ σ ε ς
να πλέω στο ΠΑΝτα Μου

.

. . .

Δεν εἶναι φυγή.
Εἶναι ἀποτύπωμα.
Ζωῆς

.

. . .

Αὐτό που “πονάει” εἶν’
ὁ Χρόνος.
Ἰλιγγιωδῶς ἀργά που περνάει στη Γῆ !

.

. . .

Εἶναι τα χέρια μου
ἡ ἂμμος.
Ψάμμος, στην κλεψύδρα των συνΠΑΝτων

.

. . .

Και τελικά,
το Δάκρυ
εἶν’ ὁ κόκκος της Θάλασσας

.

. . .

Κι ἡ Θάλασσα,
το “κόκκινο” του Οὐρανοῦ

.

(25η Μαΐου, 2019) 

.

.


.

.

[ https://www.youtube.com/watch?v=1kOzfHzDkTs

[
Anglophone “translational lyrics”
@08:46 ~ and
“Shukria” to “@Salman Otb”
(@ “youTube”)

“your soul” is blended with “mine”
like “wine” is blended with “water” 

so if «i am» “You”
if «i am» “You”, in “every” «way»

if any “harm” touched “You”
so “it” shall affect “me”
“it” shall effect “me”
]

.

.