~ of “… the … ‘jour~N~eΥ~«#iN»~g’ … «#oF» & ‘4’ … «time~space» … «s(c)een(e)» …”

. . .

.

.

.

<<…
{…}

«ὁ ἈΝΘΟίΠΟΝΑΣ»
… “under~stood” …

‘«he»’, is
… “f «#iN» a l l y” …
«#ofF»
of … “bond~age” …

AND “that”… “LatΕ~est”
«embrace»
“he” … “experienced”
~ “1 year and a ½ a~go” ~
which
was … “t(h)rust~Εd” …
«#uP»~«#ON» … “him”
was
~ “all~so” ~
NOT … “the «One»” …
‘«he»’
… “a w a i t e d” …
«#oF» & “4”

ALL … “his «#LifΕ»” …

… !!! …

and,

“with~«#iN»

“this”
… “pΟ«#iN»t” …

«#oF» & “4”

the … «here ~ now» …
… «time ~ space» …

‘«he»’
… is …
“f «#iN» a l l y”

… «F R e Ε» …

NOT
«#tO» … “a~wait” … …

… !!! …

‘«he»’
… IS …
“ok” ~ “all ~ clear”
WITH
~ “as” ~
… ~ «iT»(ime) … «iS»(pace) ~ …

and,

‘«he»’

… “is” …

“f «#iN» a l l y”

~ “all ~ so” ~

… “s m i l «#iN» g” …

~ t(ω)O(o) ~ … …

. . . ! ! ! . . .

Grateful & Great~Full

ALL WAYS ~ “always”
WITH LIGHT

: *) ( ❤ ) : *)

[ from «~ the master~mind’s journey :
«#iN» to the ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ» ]

…>>
~ «KhamaéΛΕΩΝ»

.

.

.

.

.

.