~ of “… the ‘ΝamΕ’ #cALL«#iN»g …” ~ [a.k.a. «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’» ~ “Capital 2” «ΠΡΑΞΗ Α’» ~ “Deed 1” “«BEg«#iN»«#iN»g ~ Ness» «(Σ)c(εe)Ν(ε)» …”]

. . .

.

.

.

<<…
[…]

«ὁ ἈΝΘΟίΠΟΝΑΣ»
was “strolling” with~in this
#nΕω … “planΕ”
he found “him~«Self»”
… NOT “sure” that “his name”
“suited” him … «#iN» “this”
… «here ~ now» …

he turned, inquisitively, to
^Mr. E^, who “had” «been»
accompanΥing ^him^
“all~a~long” …
( … «#ofCourse!» … )

– am feeling “the name” …

– which “name” ? …

– … “Anthíponas” ! …

– what about it ? …

– … “it” … well, some~how “feels”
… constricting …

– “it” IS ! …

^Mr. E^ smiled widelΥ, and
looked all~most “readΥ”
to … “burst” …
«#iN»~«#tO»
… “laughter” …

~ «Truth»
is, ^Mr. E^ was
«in~deed»
QUITE … “plεαsed” … ~

– … ?!? … “w h a t” … ?!? …

– … a “name” IS constricting ! …
it is “supposed” … «to be» …

– … ! ! ! ? ! ! ! …

– … the purpose of “naming” is, in
more basic “terms”, to
“assist” with “dealing” with
«the journey» …

– … ! ? ! ? ! …

^Mr. E^ smiled “a~gain” …

– … to re~emphasise,
… “A” name
is “constricting” …
it is NOT “supposed”
«to be» JUST a
“fixed~one” … You know !

– … no ?!? …

– «#ofCourse!» NOT !!! …

^Mr. E^ could not “hold it”
«#iN» …”this” «time» …
&
“the laughter”
… re~verberated …
«all» “a~round” the
… «#nΕω»~«plαN(ε)» …

– … GoodNess Gracious ! …
everΥ~thing “sounds” … “all~together”
… variegated … «here ~ now» …

“the laughter” of
^Mr. E^, “re~sounded”
EVEN “more” …

– … are «You» laughing @ “me” ?!? …

^Mr. E^, turned to
“face” the “questioning” …
… “bεllΥ” STILL
quite evidentlΥ … “jiggling” …

– … «#ofCourse!», «i am» … !!! …

said ^Mr. E^ … «in~deed»
“clearly” & «TRULY»
… « J O Y ~ f u l l » …

and, both “ωΕΝt”
«#ON»
… “thuslΥ” …
4 … “a whilΕ” …

[ from «~ the master~mind’s journey :
«#iN» to the ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ» ]

…>>
~ «KhamaéΛΕΩΝ»

.

.

.

.