~ «ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ» ~ «#°Φ» ~° °~

. . .

.

.

.

.

.

<<…

dared to “venture” to
… “onanism”

“had” «been»
… «CONSCIOUSLY» …
THOROUGHLY
… “p e t r i f i e d” …

“since”
… “the last” …
~ «Ε Ξ ρ ε r i Ε Ν c ε» ~
. . . “ο c c υ r ε δ” . . .

… … …

a “practice” that “re~leaved”
“me” from “so much”
for … “so long” …

“for so” long … the ONLY
“means” to … “numb” the [3D]
of “me” and … “get some” … «sleep» …

&

α … «r (Ε) ~ l ε α s ε»
2 & 4  ± 4 & 2
“my” … «B E i n g» …

… … …

“my” «1 S[pace]T(ime)»
~ «orgasm» ~
@ “27” … “by … ‘my~«Self»'”
… “watching” … “porn” …
«#iN»
“my” … “New Found”
… «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» …

“α flat” … «#ON»
the “4th floor”,
@ «one» of THE
most “prolific”
of “legendary buildings”
«#iΝ» … «ΕΓΚΩΜΗ» …

( “her” … «ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ»
had been “hard @ ωοrκ”

… ας
“αll” of “her life”
“hαδ” «βεεn» … @ «ρlαy» … )

@ the VERY “flat”
that “the events”
ωith “HadjiGeorkadjis”
… αct~υ~αlly …
“occured” …

.

i was … “surprised”
«when & where»
«#iΤ» … “occured” …

the «sensation» … …

.

“my lover”, since @ “22”

( NEVER “occured” to “me”
that “i” would … “manAge”
«to be»~come “lovers”
with … “α female” … !!! …

was SUCH α … “forbidden”
… “t h o u g h t” …
that … “was carried”
~”its weight in gold” «#ΟΝ» “me”~
ever “since” … “child~hood” …

NOT “out” of “sexual thoughts”
or ANY~”thing” as “that” …!

~ SUCH “job” that “SickMud”
“did” «#ΟΝ» “us” … “the
«Σελφ~pro~claimed»”
«CHOSEN ONES» …
by “GOD”, “no LESS” … ?!! … ~

the “Dr. Psychiatrist” that
“[mAns]explained” 2my “in papers mother”
that “female homosexuality” is
“pure narcissism” …
~ “back «when»”, i was @ “15”~?
and “narcissism” had STILL
its “TRUE meaning”
of
“self~image adoration” ~

“my” “in paper’s mother”, NEVER
“looked @ me” withOUT … “despise”
in “her eyes” … EVER “a~gain” … )

“the lover”, had … “chosen” to
… “expand” on a “massage”, … i
was … “offering” … “her” …

“she” ~ “10 years” older than “me”
@ “22” … “wanted” it …
but & and
… did NOT «wish» «#iT» …

SO “many times” … “the smile~smirk?!?”
of ‘the un~spoken one”,  that “i”
was … “recognising”,
«some~how»

“i” … “left” … “that night” …

… “the 18th of August” …
the “hot Summer night” …
«Λευκωσία»
… “dead~empty” as
“yester years” … was
during “the small Easter”
of “15th of August”
«ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
“used” «to be» SUCH a HUGE
“deal” for “the CYpriots” …

and, “all the birthdays” i had
“to spend with just” the “people around”
… “no~one” would “be available” (re~member) …
( particularly, since the “2nd wave of
the 1974 invasion”, on “the 14th of August”,
“AS~WELL” … … )
and “it” was
NOT a “bad deal” for me …
… despite “missing” the
“school sharing” of
“December birthdays”, for example,
“i” «knew» … “i” would … “grow~up”
and ALL~WAYS … “be on holidays”
for”my Birth~Day Celebration” …!
^_^

“i” … “re~turned” to “her”
on “the 3rd night” …

as … «wished» to “full~fill”
some~thing “i” … “de~prived”
“her” …

in “my car” … “sitting” plainly
as “people” … “do” …
“i” … “touched her”, over
her “clothing” … “long” &
“intentionally” … …
( “my life” «#°Φ» «iN~tent~ion» )
till, “she” … «came», quite “smoothly”

.

“called her” … “Goddess” …
and “she” … “adored” it …

all “my attention” of “everything”
to “provide” for “her” …
… «worship» the «ΘΗΛΥ» …
as “i” «knew», “i”, was “born” to “do”

“she”, “took” every “milimetre” and
“be~yond” of “what” “i” was “offering” …
and,
… “i” «l ε α r Ν ε δ» that … «i αm» …
a THOROUGHLY … “devoted” «lover» …

«know» «#°Φ» …
«the rhythm» …
… «the sound»

and, “since” … “my” eye~sight
is pretty … “blurred” …
«i αm» … “re~lying” on
EVERY “single” … «otHer» “sense”
of “my~«Self»”, to … «φ ε ε λ»
«my way» … “through” …
“the land~scape” … of
… “an otHer «ΟΝ~Ε»” …
and, … “i”
… “adore” … “journeying” …

“she” gave me “a call”
a week before “my finals”
of “my” Master’s …
that “broke my Heart” to “do”
and “go to London” and “leave
her” … “be~hind” …
after … “all~most 8 years”
… “together” …
to “announce” to “me, that”
during “my absence”, “she”
met “this young guy @ work”
and, “she” was “engaged to be
married” …
“i” was NEVER to “pass”
that “exam” … “if i were a man
she would marry me …”

5 years “in” … with “having sex”
with “her” … “i” never had “experienced”
… “an orgasm” … that “she” was “having”
… “multiple” of …

in “all” the … “special ways” we would
“venture” … to “explore” …

the “late night driving on the motor~way”
“back” from “Limassol” … “me” speeding~up
with “Elegance” (“my pride” of a “Citroen ZX”)
over “120klm per hour” and “@ the same time”
… “jurking her off” …

the “5~star hotels” i would “book” for “us”
for every single “week~end”, she would
“want … Out” … …

… “all i «wished»” … was “to hear … her” …

and, by «the time» i “did” … “she” was
“too” … “exhausted” to … “reciprocate” …
and, upon … “recovery” … the “few times”
she would … “oblige” me … she was “bored”
and found it … “cumber~some” …

… “i” … was … “un~able” to … “arrive”
a n y ~ w h e r e …

&
“began” … “expanding” …
the … “sense” of … “guilt” …
for … “over~βεαring” …
the “otHer «one»” …

.

and, “there” i was …

with … “a room of one’s own” …
& “a comfortable sofa”, and
“cable TV” … and “porn” …

“i” … “discovered” … that «i αm»
quite the … “voayeur” …
and … equally or less, “excibitionist” …
(NOT that “i” would “admit” to “it” …!)

“it” was “turning me” SO “on” to “watch”
… “men” … “jurking off” …
… “females” … “rubbing … ofF” …

till … “the bleamin’ … pussies”
started “showing” … “shaved” …!!!…
@ O_O @

this “forced” … “child molestation”
… “idolatry” … that started ON
EVERY~thing, since the “early 1990s”

( «she» could «sεε» “it” … “α l l” …
but … “it” was SO much “bigger than
her” to “stop it” from “hurting
the other … «ones»” …

“that” is «when» … “her … spouts”
… “started to … be” … “getting
out” of “her … hands’ … control” …

… the  “e n d ~ l e s s” …
«ΝΥΚΤΩΝ ΩΡΕΣ»
of
“bang«#iΝ»g”
… “her «h (Ε) α d»” …
«#ΟΝ» … “the  ω α l l” …
… “«#iΝ»  o r d e r” …
to … “β r ε α κ” … «#iΤ»
( … “d  ο ω n” ~±~ @φ r ε ε@ … ?!? )

&
… “f r e  q u e n t  l ~ Υ” …

… “s υ β ~ s e q υ ε n t” …

«Π Ε Σ Ι Μ Ο»
… ~ … «” Φ α l l “» … ~ …

«#iΝ» ~ «#tΟ»

«Α Β Υ Σ Σ Ο»

… ~ “ρυrε” ~ …
(“φυΝΝy ωοrδ” Το “υΤilisε”!)
~ . . . “h o r r o r” . . . ~

&

… “ε Ν ~ s υ α Ν Τ” …

«Δ Ι Ν Η»
… ~ “δ i ν ε” ~ …

«#iΝ» ~ «#tΟ»

~ «Κ Α Τ Α ~ Τ Ο Ν Ι Α» ~

… ~ “εΝ~gαg«#iΝ»g” ~ …
(“παρά~ξενη λέξη” Το “sυβ~scriβε”!)
~ . . . «ΠΑΡΑ~ΛΥΣΙΣ» . . . ~

)

. . .  . . .  . . .

«ΕΚ~ΣΤΑΣΙΣ»
is
the ABSOLUTE «ΑΡΜΟΝΙΑ»
ωith «#iΤ» … «α l l» …

«ΣΤΑΣΙΣ» … “poise~stance” …
«ΥΠΟ~ΣΤΑΣΙΣ» … “under poise” ± “sub~stance”
«ΠΑΡΑ~ΣΤΑΣΙΣ» … “para ll el stance” ± “show”
«ΑΝΑ~ΣΤΑΣΙΣ» … “a~gain poise” ± “resurrection”
«ΠΕΡΙ~ΣΤΑΣΙΣ» … “a~bout stance” ± “circum~stance”
«ΕΝ~ΣΤΑΣΙΣ» … “in~within~@~of~1 poise” ± “protestation”
«ΕΠΙ~ΣΤΑΣΙΣ» … “multi poise~stance” ± ± ± ± ± ± ± “” “” “” “” “”
«ΕΚ~ΣΤΑΣΙΣ» … “from~out~ωαrds poise~stance” ± “ecstasis”

αs ONLY the
~ «ΘΗΛΥ» ~
… «ΣΩΜΑ» …
m α ~ Υ
… “Ε Ξ ρ Ε r i ΕΝ c Ε” …

( and,

@ “52”

… “few weeks” ago …

“she” … “attempted” to
… «re~live» … “her~«Self»”
and,
«she» … “began” to “fantasΥise”
about … …

~ «Η ε r» ~

… “ω h α t” … ?!!?!!?!! …

«she» would NEVER “allow”
“her~«Self» to “fantasΥ~eΥes”
about “people” … NOT
“IN «her life»” … “that” «ωα~Υ» …

«DO NO HARM»
~
«ΝΟ TRESPASSING»

be~sides,
“it” NEVER … “did the job”
with “the people” she “ωαs … ωith”
ΑΝΥ~”ways” … so,

“she”
stopped “even … trying”
and was for some “time”
in “different kinds” of “sex addictions”
… “wind~surfing” with “cyber~sex”
& “phone~sex” & “porn” …
NO … NOT “the physical contact” sex …

( “who” would «ωish» to, ANY~«ωαys» ?!! )

the “two” … “other” … “lovers”
“she” … experienced …

were … “7 years” with an “eventually”
“long distance” female, from “England”
“who”, would NOT “take her in”,
~ “Cyprus” was NOT an “EU member” yet! ~
and “she” could NOT “stay” …

… “the female”, however, “had” «been»
since quite early “child~hood”, being
“malested” by “father” …

and,
“violin accompanied story”
~ “father” ~ “a renowned
person of interest” in “Scientific
HIGH circles” ~

… “blah blah blah” …

during her “London~stay”
“finishing” the “MA”
in “Visual Anthropology”
and,
«#ON»
… her “2nd year” of
a “City & Guilds”
“Electrical Installation” course,
by which

… “per~haps” …

“she” could … “venture” to “Africa”
… «nοω» …
and, “go live” and “study” … “people”
“there” … and,
“Electrical Installation”

~ which ALL~WAYS … “interested her”
and, well, why NOT “learn” about “it”, then ? ~

ωουld “come in handy” … “installing”
«ΗΛΙΟ~ΦΩΤΟ~energised», systems to
“the villages”, “she” ωουld be “α gυεst” of

&

~ “give in re~tυrn” ~ … …

well,
“she” was … “left”
with NO “rights”
of … “passage” …

~ human “greediness” of
“what is mine is mine
and what is yours is mine, too”
“m α l α r κ ε y” (!!!)
… «lεαrnεδ» “ΤΗΑΤ” … “early ON”
hasn’t “she”  … !!! …
“her Beauty~Full lαnd” … “ravaged” … ~

well, “the female” ωουld “apparently”
… “dislike” … “physical contact” …
~ yet … “the female” was “ok” with
ALL the “male partners” of even
“fuck buddies” ?!?!? ~
and,
“display” an … “attitude” of
… “stop trying to force me” …
to … “her” … “who”
ONLY «ωished» to … “consumate”
α … «h ε α l i n g» … of
… «l ο ν E» … … “application” …

… the “display” of “said attitude”,
“culminated” during “a visit”
of “the female” in “Cyprus”
… “all her arrangements” …
«ωhεrε & ωhεn»
the years of “physical absence”
and “getting together” and …
:
“… STOP TRYING TO RAPE ME! …”

“she” … be~came … “dead”~”petrified” …

the «NO HARM»
“apparently” was
… “TRESPASSED” …
BY … “her” …

“she” … began … to “experience”
… “death” … from … “in~side” …

and … “her body” … “did” … “re~σπονδé”
to … “α l l” … of “that” … «t h e n» …

and, “then” …

“cyber~sex” … “FULL~ON”
… “a d d i c t i o n” …

“getting RID” of “her”
… “p e t r i f i c a t i o n” …

“she” … “mastered”

~ ALL~WAYS “masters”
«ωhαt» she … “sets her
… interests” … «#ΟΝ» … ~

… «the ART» …
of … “sensing” …
the … ever slightest “flactuation”
of … “closer” … to
«ΕΚ~ΣΤΑΣΙΣ»
2 & 4 ± 4 & 2
~ «#°Φ» ~
… “The Other «One»” …

“it” did NOT … “matter” …

~ “males” & “females”
although, let’s «face» it (!)
“the females”
~ the «αωαrε ones» ESPECIALLY !!! ~
are … “exceptional” (!!!) ~ αs
«i αm» CERTAIN MOST “mαles”
would … “agree” … (!!!) ~

and,

through … «#Oυt» …

“this” … “phase” …

~ “α l l ~ «ω α y s»” ~

… “employing” … ONLY …

«h ε r» … “ο ω Ν” …

~ «ΦΩΝΗ» ~

… «(Ε) y (Ε) s»
«#°Φ» … «s ε ε «#iΝ» g»
&
MOST … “i m p e r a t i v e l ~ Υ” …

«h ε r» … «Ω Τ Α»
~ … «(Ε) α r ς» … ~

… ~ «s h e» ~ … “βε~cαmε”
«there & then» ~ … «α β l (Ε)» … ~
to … “bring to
… climax” …
~  Α Ν Υ ~ “β ο d y” ~
“even” from … “a distance” …

and, … “so” …

… “she” … “did” …

ωith “this female” ωith
α … “young child” … …

… “her «path»” … “l e d”  her
to … “a deep knowing ~ route”

«s h e»
ωαs
… “φ «#iΝ» α l l ~ Υ” …
to … “raise”
~ α … «c h i l d» … ~
«s h e»
did NOT … “f ο α l” …

EVERY~thing a … “battle”
of … “Nuclear” … “expositions” …

“this woman” did NOT “crave”
for “her” … “either” …

“in fact” … “this woman”
would “turn her back” @ “her”
AS SOON AS
“stepping into the bed”
… “early morning tomorrow
for the money …”

to …
“screams” of
:
“… YOUR MOTHER IS RIGHT ABOUT YOU!!! …”

… «11  y e a r s» …

“she” … “carried through”

ω i t h

«α l l» … «12 ΑΘΛΟΙ» …
( ~ «ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ» ~
JUST «ας» … “4~sεεn”
“by «her way»” … VERY,
VERY, VERY … “ε α r l~Υ”
~ «#ΟΝ» ~ in “her «liφe»” )

«#iΝ»

… “A r g o l i s” …

.

«t h e n» …

“left”

by … “her … οωn” …

… COMPLETELY …

without ANY “warning”
… “a week” be~4 … “eviction” …

“lost” … “her child” …

«the one»
~ «she» ~
… “D I D” …
“Ε Ν ~ δ υ r ε δ”
~ “her «life»” ~
… 2 & 4 & 4 & 2 …

and,

«t h α t»

N O ~ O N E

“a c k n o w l e d g e d”

and, “there ~ then”
in “that”
HORRID
“foreign place”
of “other~wise”, “same
language”, being
… «spoken» ?!??!? …

NO ! … NO~one «spoke»
“her language” …

and, “she” … NEVER
“u n d e r ~ s t o o d”
~ «Υ» ~ «#ΟΝ»
Ουr «Gοοδ eARTh»
“people” … ACTuALLY “chose”
“such language” to … “speak” (!!!!!!!)

and,

«t h ε r ε»

… “she” … was …

after “1 and a ½ year” of

being … “faith~full”
to
«t h α t» … ONE
“all~most” … “full~filled”
… «MYSTIC NIGHT» …

“her” … “physical lovers”
NEVER … “worked” in
«her» …
«f α n t α C Y ~ (Ε)~Υ~(Ε)~Sing»

… and, “funny” …

… “the images” were NEVER about
“females” … “α n y ~ «ω α y»” …

4 “some «ΛΟΓΟΣ»” … «she»
was «seeing» …
… ~ “a male” ~ …
( & … “more” than “ONE”
@ “her … disposal” … )
~ NOT “a face” ~
ABSOLUTELY & COMPLETELY
… “en~snared” … by
“her” … exceedingly “deliberated”
“execution” of … “seduction” …

“some «times»”, “it” would “take
her”  α g ε s … …
and,
“frustration” would “harm her”
worse “than” … “lack” of …
“rest~fυll drοωse” … …

“some «times»”,
«she»
ωουlδ . . .  “c r υ i s ε
«the ωατεrς»” … “smoothly” …
and,
“some~what” … “quenched”,
~ «she» ~
would … “c o l l α p s ε”
«#iΝ»~«#tΟ»
… ~ “s l υ m β ε r” ~ …

no (!) … …

“her” … “physical lovers”
NEVER … “did the job”
α n y ~ «ω α y ς»
2 & 4 ±& 4 & 2
~ «her» ~

&

would NOT,
EVEN
“give” … “them”
the «time ~ space»
«#°Φ»
«f α n t α C Y ~ (Ε)~Υ~(Ε)~Sing»

JUST αs “she” would NOT
“engage” … in
… “kissing” … …

with “them” … “either” …

“HOW” ~ «STRANGE» ~ «She» is …!!!…

h ο ω ~ ε ν ε r

~ «ΤΟ ΣΤΟΜΑ» ~
“the mouth”

~ «ΤΑ ΧΕΙΛΗ» ~
“the lips”

ALL WAYS ~ “always”

“ω ε r ε” … «Ε Ι Ν Α Ι» …

~ «Ι Ε Ρ Α» ~
… “s α c r ε δ” …

2 & 4 &± 4 & 2
… ~ « Η ε r » ~ …

.

… «t h ε N» …

HOW
IS IT … @~α l l
… “P O S S I B L E” …

2 ~ 4

«Σ Ε Ε»

«Τ Η Α Τ»

&

4 ~ 2

~ «ΝΑ» ~

«ΒΛΕΠΕΙ» & «ΝΙΩΘΕΙ»

και,

«ΝΑ»

~ «ΝΙΩΘΕΙ» & «ΒΛΕΠΕΙ» ~

και,

«ΝΑ»

και,

«ΝΑ»

και,

«ΝΑ»

~

«ΝΑ»

~

«ΝΑ»

~

«ΝΑ»

~
~ ~
~  ~  ~

«Ε Κ ~ Σ Τ Α Σ Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι»

.

. . . ~ «Υ ο υ» ~ . . .

α r ε … “Thε «#ΟΝ»(Ε)”

… «s h ε» … “u t t e r s” … )

.

… “h α s”
~ «#iΤ» ~
«β ε ε n»
… a  “fortNight” …
~ «α ~ g ο» ~

~ … ? … ~

.

«i αm»
… “checking” …
«THE TIME»

… «03:33p.m.» …

&

«Thε  Η ε α ν ε n s»

“h α ν ε” … «i Ν ~ d e e d»

~ «Ο Ρ (Ε) Ν Ν (Ε) Δ» ~

…>>

( “17η Ὀκτωβρίου, 2022”
@ “05:33μ.μ.”
Ἀκρόπολις, Λευκωσία )

.

.

.

.