~ οƒ ~ “The Moon” `°´ «ΣΕΛΗΝΗ ~ ΑΡΤΕΜΙΣ» * “still~ness & hunt” missappropriation & persecution οƒ «ΘΗΛΥ» by “οβsο1ετε ο1δ ραrαδigm” @ «ΟΡΙΟ» ~ “βουnτ’αr~Υ” & «ΟΡΙΣΜΟΣ» ~ “δε’ƒin«#iΤ»’i«#ΟΝ»”

. . .

.

.

.

.

.

[ “ρ r ο m ρ τ ε δ”
2
“ω ο r κ”
«#ΟΝ»
… “i 1 1   υ s    i   «#ΟΝ»” …
οƒ
“οβsο1ετε ο1δ ραrαδigm” ‘s
“… τ h ε   m υ r κ y …”
&
ΝΟΤ  “ρ ο s s i β 1 ε”
… ” β~Υ ” …
“… ‘δ ε ƒ i n i τ  ~ i  ~ «#ΟΝ»‘ …” ]

.
.


.
.{ @  0 5 : 0 1  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.

.

Ananke: The Goddess of the Inevitable

.

.


.
{ @  0 5 : 2 2  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

Selene: The Goddess of the Moon

Selene

Who Was the Goddess Asteria in Greek Mythology?

.

[

]

.

.

« Α ~ Δ Η Λ Ο Σ»

” υ Ν ~ α c c 1 α i m ε δ ”

.

«Δ Η Λ Ω Ν Ω»

” i    δ (Ε) ~ c 1 α r (Ε) ”

.
.

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”,
a concise reading

.
.

«Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α»
[ “θῆλυ οὐσί~ἀ~στικό”
«ΙΣΤΟΣ» + «ΕΝ ΡΟΗ» ]

( “the thread in ƒlow” )
” h i s ~ τ ο r ~Υ ”

[ “tory” ~ “conserνatiνe”
“tor~e” ~ “schism” ]

.

ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets”
, misappropriation by the Romans for “empire establishment”

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

Was Eros the First Greek God?

.

{ @  0 6 : 3 1  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @ 1 8 : 3 3  ( «cΥ» ) }

.

[

]

.

[ “Bible’s Buried Secrets – Did God Have A Wife?” (BBC, 2011)
[sterile Ellenic sub-titles]
]

.
.

~ οƒ ~ “τhε mοrτα1’s” «ΥΒΡΙΣ»

.
.

[

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

]

.
.

About early 21st century’s lathranthropic totalitarianism,
for Ellenophones , 2020.10.05

.
.

{ @  0 6 : 4 4  μ.μ. ( «cΥ» ) }

.
.

[

]

.
.
.

[

]

.
.

{ @  1 9 : 0 0  ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 7 : 0 1  μ.μ. ( «cΥ» ) }

.
.

[

]

.
.

* ~ UNIversal Frequencies ~
το ΣύνΠΑΝ στην Ἑλληνικήν

.
.

«ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ»
~ “τhε his^τοrΥ” «#iΝ»^δο^c^τri^Νατi«#ΟΝ»ς” ~
“mis`s^δirεcτi«#ΟΝ»ς ~
[r(Ε)~’UN’]^ραcκ^αG«#iΝ»g oƒ #(Ε)m^π°i^r(Ε)”
~ [#(π°αrτ 2.α)#]

.

* [ ƒrοm (αn) “«#iΝ»τερmissI«#ΟΝ»”
οƒ «ΑΝΟΙΞΗ, 2022» (?)
τhατ, “i” (jυsτ) “rεα1isεδ”,
δiδ ΝΟΤ “scriβε” ας
«ΔΟΚΙΜΙΟ»
“hεrε” in “awnidea” ωεβ~sighτ
&
is
( “sτi11”
@  “τhε mοm(Ε)(α)Ντ” )
ωiτh~in
“τhε τοmεs”
οƒ
“hαnδ~ωriττ(Ε)Ν”
… “jουrΝα1 1οgs” …
PARTICULARLY
οƒ
“τhε ραssεδ”
“~Υ~εαr & ½

( “my” … “shοrτ~cοmings”,
οƒ
@ “τ h ε   τ i m ε”,
“i gυεss” … )

«ΘΑ ΕΠΙ~ΛΗΦΘΩ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ» ]

.
.

{ @  1 9 : 0 9  ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 7 : 3 3  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @ 0 8 : 3 3  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  2 0 : 4 4  ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 9 : 2 1  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 9 : 4 4  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  2 1 : 4 4   ( «cΥ» ) }
.
{ @  1 1 : 0 3  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  1 1 : 2 2  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  1 1 : 3 3  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  1 1 : 4 4  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  1 2 : 1 8  π.μ. ( «cΥ» ) }

.

[

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

]

.

{ @  0 1 : 0 6  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 1 : 1 1  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 1 : 4 0  π.μ. ( «cΥ» ) }

.
.

* [ “i think” i ought
to “take a break” …

“bath~room visit”,
“somethig to eat”
(couple of “buttered toasts”?),
“something to drink”
(some “coffee sweet & cream” ?)

~ : *) ~

(αΝδ,
“ΝΟ!” … “i”
honestly
did ΝΟΤ “move”
“… α ~ ω α ~Υ …”
since “i was given”
the particular “task”
… “as per usual”
mannerisms …
^_^ )

.

{ @  0 1 : 4 8  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @ 0 2 : 0 2  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 2 : 0 5  π.μ. ( «cΥ» ) }
.

[ hahahahaha … yup!
“… still here …”
and “ρο1ishing”
“ωhατ” hας «βεεn»
… “ροsτεδ” …
^_^

α βiτ “s1οωεr”
ωiτh “my” … “ουτ~ρυτ” ?!?
… ωε11, αβουτ “10 h⋅ουrs”
… “s τ r α i g h τ” …
“i gυεss”, “i” «αm»
“… Ε Ν τ i τ 1 ε δ …”
2
&
«ΝΑΙ» ~ “yεs”
“i” «αm»
… “shοωing #οƒF” …
“… τ h ε   s τ α m i n α …”
οƒ … “m «#iΝ» ε” !
^)^ ]

.

{ @  0 2 : 1 4  π.μ.  ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 2 : 1 5  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 3 : 0 0  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
~ : *) ~

[ οκ ! … “toasts” &
“coffee” & “cigarillos”
&
“α 1 1   r ε α δ ~Υ”
~ 4 ~
«ΔΙΑ~ΛΕΙΜΜΑ»

~ : *) ~
.
{ @  0 3 : 0 4  π.μ. ( «cΥ» ) }
.

[

Θεραπευτικό Φως – το μήνυμα 16-18 Δεκεμβρίου

]

.

[

[ gravure depicting ~ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ~ Apollon entrusting ~ «ΧΕΙΡΩΝ» ~ Chiron with the rearing of ~ «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ~ Αsclepius – by Dane artist, “Hendrick Goltzius” ]
]

.

Apollo: The God of Music, Poetry, and Light

.

https://greekmythology.fandom.com/wiki/Apollon

.
.

[

]


https://www.learnreligions.com/artemis-greek-goddess-of-the-hunt-2561956

Artemis: Goddess of the Hunt

What is the Symbol of Artemis?

Why Temple of Artemis is one of the Seven Wonders of the Ancient Worlds

.
{ @  0 3 : 4 4  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 4 : 2 2  π.μ. ( «cΥ» ) }
.

[ : *)
«ΒΛΕΦΑΡΟ~ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ»
Gastroileal Reflex”
@ “the moment”
α ƒ τ ε r
“having” the “food & drink”
“… «#iΝ» ~ τ α κ ε …”
: *)
ω i 1 1
β(Ε)
“… r ε ~ τ i r i n g …”
ƒ r ο m
… “ h (Ε) r (Ε) ”
4
~ “ Ν (Ο) ω ” ~
: *) ]

.
{ @  0 4 : 3 3  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 4 : 4 0  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 4 : 4 4  π.μ. ( «cΥ» ) }
.

[ ΘΕΕ ΜΟΥ,
«ΠΑΡΑ~ΚΑΛΩ»
λίγο «ΔΙΑ~ΛΕΙΜΜΑ» ]

.
{ @  0 5 : 0 1  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 5 : 2 1  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 5 : 5 0  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 6 : 0 6  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 6 : 1 8  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 6 : 2 1  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 6 : 2 2  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 6 : 2 7  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 6 : 2 9  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 6 : 3 0  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 6 : 4 4  π.μ. ( «cΥ» ) }
.

[ ~ 2 ~
“δ α ~Υ”
«ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ»
&
“… yετ …”
«ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΑΔΙ»
πως
«ΣΕ ΒΛΕΠΩ»
… “ἀ~λεξία” …

«ΕΙΜΑΙ»
ἀπλά, “κουρασμένη”

και,
«ΚΕΝΟ»
ἀπό
«ΚΑΙΝΟ»

δεν “γνωρίΖΩ”
“… ‘πότε’ και ‘ἂν’ …”
θα “το τελειῶσω”
“αὐτό”
που “ξεκίνησε”
«ΕΔΩ»

«ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ»
“… γέρνουν και γερνοῦν …” ]

.
{ @  0 6 : 5 2  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 6 : 5 4  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 6 : 5 5  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 6 : 5 7  π.μ. ( «cΥ» ) } 
.
{ @  0 6 : 5 8  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 6 : 5 9  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 7 : 0 0  π.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 7 : 0 1  π.μ. ( «cΥ») }
.

.

.

[ … … … … … ]

.

.

.

.

[ 2022.12.17 ]

{ @  1 2 : 4 7  μ.μ. ( «cΥ» ) }

.

.

{ @  1 2 : 5 1  μ.μ. ( «cΥ» ) }

.

{ @  1 2 : 5 5  μ.μ. ( «cΥ» ) }

.

.

{ @  0 1 : 1 6  μ.μ. ( «cΥ» ) }

[

]

.

.

{ @  0 1 : 2 0  μ.μ. ( «cΥ» ) }

.

{ @  0 1 : 4 0  μ.μ. ( «cΥ» ) }

[

]

.

{ @  0 1 : 4 2  μ.μ. ( «cΥ» ) }

.

{ @  0 1 : 4 4  μ.μ. ( «cΥ» ) }

.

{ @  0 1 : 4 6  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 1 : 4 7  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 1 : 4 8  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 1 : 4 9  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 1 : 5 0  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 1 : 5 1  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 1 : 5 2  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 1 : 5 3  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 1 : 5 4  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 1 : 5 5  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  ~  0 1 : 5 6  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  ~  0 1 : 5 7  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 1 : 5 8  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  ~  0 1 : 5 9  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  ~  0 2 : 0 0  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 2 : 0 1  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 2 : 0 2  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  ~  0 2 : 0 3  μ.μ. ( «cΥ» ) }

.
{ @  0 2 :  0 6  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 2 : 0 7  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 2 : 0 8  μ.μ. ( «cΥ» ) }

.
{ @ 0 2 : 1 0  μ.μ. ( «cΥ» ) }
.
{ @  0 2 : 1 1  μ.μ. ( «cΥ» ) }

.

Διαφήμιση