≈ “Τhε τυrn«#iΝ»G οƒ Τhε Τiδες” ≈

“Talk about your father or a father figure in your life.”

~ hahahahahahahahaha
ωhατ ! …

ωiτh~ουτ
“… Ρ 1 ε α s ε …”
. . . ? ! ? . . .

ωiτh~ουτ
“… αsκing ƒοr mΥ ρεrmissiοn …”
. . . ? ! ? . . .

is «#iΤ»
ΝΟΤ   “ρ ε c υ 1 i α r”
τ h α τ   «#iΝ»

“Αng1ορhοnε”

τ h ε
«ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ»
( “1 ε τ τ ε r i n g ~ Τ Υ Ρ Ε i n G” )
… “G r α  Μ m α   r” …

ƒ ο r
( ~ 4 ~ )

«ΡΗΜΑΤΑ»
( “τhατ ωhich is
α … ρ r ο m  i s  (Ε)
c α 1 1 ε δ ~ ο υ τ
α 1 1 ~ ω α Υ ς
«#iΝ»
τ h ε  ƒ υ τ υ r ε
τ (ΕΝ) s (Ε)” )
. . . “ν ε r β s” . . .

οƒ

τ h ε
«ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
( “ο r δ ε r i n g   ν ο i c ε” )
… “Ι Μ Ρ Ε R Α τ i ν ε” …

is

ε x α c τ
  1 ~Υ
… “τ h ε   s α m ε” …

ας

τ h ε
«ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ»

( “τhατ ωhich is
NOT  «#iΝ»  ρ α r  α 1 1  ε 1
…. r ε ~ ν ε α 1 ε δ …
~ Υ ~ (Ε) Τ” )

τ h ε
… “«#iΝ» ƒ «#iΝ» «#iΤ» i ν (Ε)” …

. . . ! ! ! . . . ? ? ? . . . ! ! ! . . .

“ω  Η  α Τ”
r
“… τ h ε   β υ i 1 δ «#iΝ» G …”
… “β 1 ο c κ ς” …

ο ƒ

τhε  Αng1ορhοnε

«ΓΛΩΣΣΑ»
( “τ ο υ n g (ε)” )
… “1  α n g   υ   α g ε” …
. . . ? ! ? . . .

“ω h α τ”
“… C  i v i 1  i s  α τ  i «#ΟΝ» …”
is
… “β (Ε) «#iΝ» G” …
“… β υ i 1 δ …”
. . . ! ? ! . . .

ω h α τ ! …
“… c α τ   g ο τ  Υ~(Ο)υr …
τ «#ΟΝ» υ~Ν G  ? …”
hahahahahahahahaha

β (Ε) ~ s i δ (Ε) ς ,

«i αm»

r  α τ  h ε r

“… ω  i s h «#iΝ» G …”

~ «Τ³∅» ~ β (Ε)

… “τ α 1 κ «#iΝ» G” …

α β  «#(Ο)υτ»

“m~Υ”

“… G  r a  Μ Μ α …”

. . . ! ! ! . . .

α ƒ τ   ε r
“… α 1 1 …”

“i”
… “δ ο” …
“… h α ν ε …”
α
… “ρ  υ s   s  ~ Υ” …
“m~Υ  «S ε 1 ƒ»”
… ! ! ! …

«i αm»

ΝΟΤ  “(Ο) ω Ν «#iΝ» G”
«#iΤ»

( “DO” NOT
“NEED”
“IN PAPERS”
“… ν  α 1  i δ  α τ  i  «#ΟΝ» …” )

«i αm»
… “h α ν «#iΝ» G” …
¤ «#iΤ» ¤

«i αm»
¤ «#iΤ» ¤

.

[

“Αὐτός που κρατάει τη σκάλα εἶναι τὀσο κακός ὂσο και ὁ κλέφτης.” ~ Γερμανική παροιμία

]

.

[

]

.

[

]

.

[

]

.

[

]

.

[

]

.

[

]

. . .

.

≈ “Τhε τυrn«#iΝ»G οƒ Τhε Τiδες” ≈ 

is

ΝΟΤ   α β «#(Ο)υτ»
α   “ƒ r α m ε δ”
“… n ε ω   α n g 1 ε …”
οƒ
… “ρ ε r s ρ ε c τ i ν ε” …

«#iΤ»

is

NOT  α β «#(Ο)υτ»
… “ρ α «#iΝ» τ «#iΝ» G” …

«#iΤ»

is

NOT  α β «#(Ο)υτ»
“… τ h ε   ƒ 1 α τ …”
… “δ ε  ρ i c  τ  i «#ΟΝ»” …
οƒ
“… A  ƒix ατ τ εδ  s τ ατ i c …”

«#iΤ»

is

ΝΟΤ   α β «#(Ο)υτ»
… “τ h ε  2~D” …
“… Ε Ξ  ρ r (Ε) SS «#iΝ» G …”
… “τ h ε  3~D” …

«#iΤ»

is

ΝΟΤ   α β «#(Ο)υτ»
“… δ ο υ β 1 ε  siδεδ  s i g h τ ε δ …”
α 1 1  ~  m i g h  τ ~Υ
… “C (O)  ^I^   N” …

•  •  •

≈ “Τhε τυrn«#iΝ»G οƒ Τhε Τiδες” ≈

is

α β  (Ο)  υ   τ

“τ h ε  3~ΔΙΑστασις”

… «β (Ε) «#iΝ» G» …

“τ h ε  5~ΔΙΑστασις”

«#iΤ»

is

α  β  «#(Ο)υτ»

«ΣΤΑΣΙΣ»
~
“s τ α Ν c (Ε)”

± «ΚΑΙ» ±

«ΚΙΝΗΣΙΣ»
~
“m (Ο) ν (Ε)  ~ m (Ε) (α) n τ”

«#iΤ»

is

«ΧΩΡΟΣ»
~
“s  ρ α  c (Ε)”

± «ΚΑΙ» ±

«ΧΡΟΝΟΣ»
~
“τ  i m  (Ε)”

«#iΤ»

is

α β  «#(Ο)υτ»

«ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ»
~
“s τ α β  i 1 «#iΤ» ~Υ”

± «ΚΑΙ» ±

«ΣΥΝ~ΕΧΕΙΑ»
~
“c «#(Ο) Ν» s τ α n c {(Ε) Ν} C ~Υ ”

«#iΤ»

is

α β  «#(Ο)υτ»

«ΓΛΥΠΤΙΚΗ»
~
“s c υ 1 ρ τ υ r (Ε)”

± «ΚΑΙ» ±

«ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
~
“ρ 1 α s τ i c i τ ~Υ”

«#iΤ»

is

α β  «#(Ο)υτ»

«ΛΟΓΟΣ»
~
“«#iΝ» τ (ΕΝ) τ  i«#ΟΝ»”

± «ΚΑΙ» ±

«ΛΟΓΟΣ»
~
“υ  τ τ  ε r  α Ν  c  (Ε)”

«#iΤ»

is

NOT  «#iΝ» “s ε  ρ α r  @  i «#ΟΝ»”“

NOT  «#iΝ»  “δ υ α 1 «#iΤ» ~Υ”

NOT  «#iΝ» “c (Ο) m  ρ α r   i s  «#ΟΝ»”

NOT  «#iΝ»  “c (Ο) m  ρ ε τ «#iΤ» i «#ΟΝ»”

«#iΤ»

is

. . . “β (Ε) «#iΝ» G” . . .

α 1 1   ω α ~Υ ς
± «ΚΑΙ» ±
“α 1 ω α Υ ς”

«#iΤ»

is

“… οκ …”
ω i τ h
“ω h α τ”
«#iΤ»
is

± «ΚΑΙ» ±

«#iΤ»

is

“… οκ …”
ω i τ h
“ω h α τ”
«#iΤ»
is ΝΟΤ

«#iΤ»

is

± «ΚΑΙ» ±

«Ε Υ γ ν ω μ ό ν ο ι α»

“G r α τ ε ƒ υ 1 1  &  G r ε α τ ~ ƒ υ 1 1”

+ Π Α Ν τ α

ω(E)i τ h   «Φ Ω Σ»

•  •  •

.

.

[

]

.

.

[

~ «Ἓλλη, να ἓνα μῆλο» ~ THE APPLE CUT~ACROSS HORIZONTALLY ~

]

.

.

[

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

]

.

.

[

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

]

.

.

[

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

]

.

.

[

]

.

.

[

]

.

.

[

]

.

.

[

]

.

.

.

~ { @  0 9 : 0 9  μ.μ. ( «C~Υ» ) } ~

.
.
.

«…

ΘΕΛΕΙ
ΜΑΓΚΙΑ
Η ΖΩΗ

…»

.
.
.

~ { @  0 9 : 1 4  μ.μ. ( «C~Υ» ) } ~

.
.
.

[

]

.
.
.

~ { @  0 9 : 1 7  μ.μ. ( «C~Υ» ) ~

.
.

~ { @  0 9 : 1 8  μ.μ. ( «C~Υ» ) } ~

.
.

~ { @  0 9 : 1 9  μ.μ. ( «C~Υ» ) } ~

.

~ { @  0 9 : 2 0  μ.μ. ( «C~Υ» ) } ~

.

~ { @  0 9 : 2 1  μ.μ. ( «C~Υ» ) } ~

.

.

@  ( «C~Υ» )
~ {  “0 9 : 2 3  μ.μ.”  } ~

.

@ ( «C~Υ» )
~ {  “0 9 : 3 4  μ.μ.” } ~

[

]

·

@ ( «C~Υ» )
~ {  “0 9 : 3 9  μ.μ.” } ~ 

·

@  ( «C~Υ» )
~ {  “0 9 : 4 2  μ.μ.” } ~

·

@  ( «C~Υ» )
~ {  “0 9 : 4 4  μ.μ.” } ~

·

@  ( «C~Υ» ) ~{ “0 9 : 5 0  µ.µ.” }~

·

@ ( «C~Υ» ) ~} “0 9 : 5 5  µ.µ.” {~

·

@ ( «C~Υ» )
~ } “0 9 : 5 9  µ.Μ.” { ~

·

@ ( «C~Υ» )
~ } “1 0 : 0 0  µ.Μ.” {~
· · ·
@  ( «C~Υ» )
~ } “1 0 : 0 1  µ.Μ.” { ~

·

@  ( «C~Υ» )
~ } “1 0 : 0 4  µ.Μ” { ~
·
@  ( «C~Υ» )
~ } “1 0 : 0 5  µ.Μ.” { ~
·
@  ( «C~Υ» )
~ }  “1 0 : 0 6  μ.Μ.” { ~
·
@  ( «C~Υ» )
~ } “1 0 : 0 7  μ.Μ.” { ~
·
@  ( «C~Υ» )
~ }  “1 0 : 0 8  μ.Μ.” { ~
·
@  ( «C~Υ» )
~ }  “1 0 : 0 9  μ.Μ.”  { ~

·
@  ( «C~Υ» )
~ } “1 0 : 1 0  μ.Μ.” { ~

·
@  ( «C~Υ» )
~ } “1 0 : 1 1  μ.Μ.” { ~

·
@  ( «C~Υ» )
~ } “1 0 : 1 2  μ.Μ.” { ~

·

@ ( «C~Υ» )  ~}{~
“1 0 : 1 3” μ.Μ.

·

@  ( «C~Υ» )  ~}{~
“2 2 : 1 7”

@  ( «C~Υ» )  ~}{~
“2 2 : 1 9”

.

@ «C~Υ» “10:20 μ.Μ”

.

@  «C~Υ» “1 0 : 2 1  μ.Μ.”
.
@  «C~Υ»  “1 0 : 2 2” μ.Μ.

.

@ «C~Υ»  «1 0 : 2 3  μ.Μ.»

·

@  («C~Υ»)  «2 2:2 5»

.

@ («C~Υ») « 22:2 7 »
.
@ ( «C~Υ» )  «22:2 8»
.
@ ( «C~Υ» )  «2 2 :2 9»
.
@ ( «C~Υ» )  «2 2:3 0»
.
@  ( «C~Υ» ) @  «2 2 : 3 1»
.
@ ( «C~Υ» ) @  «2 2 : 3 2 »
.
@ ( «C~Υ» ) @  «2 2 : 3 3»

.

.10:34 μ.μ. .CΥ

.
.

«…
ΠΡΟΣ
«ΒΛΕΨΗΝ»
± «ΚΑΙ» ±
«ΑΚΡΟΑΣΗΝ»
ΜΟΥ
…»

:

[

]

.

.10:37 μ.Μ. «C~Υ»

.

.10:42  μ.Μ. «C~Υ»

:

«…

Η (Ε) r (Ε)
~ Η (Ε) α r ~
c (Ο) m (Ε)
«ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ»

…»

. 2 2 : 4 9  «C~Υ»
. 10:50  «C~Υ»

[

]

. 2 2 : 5 4  «C~Υ»

[

]

:

. 10 : 44  μ.Μ. «C~Υ»

:

. 1 0 : 5 7  μ.Μ.  «C~Υ»

. • ·

> @ 1 1 : 0 0  μ.Μ.  «C~Υ» @

· • .

@ 1 1 : 0 1  μ.Μ.  «C~Υ» @ <

. • · 

~ }{~

· • .

>< 1 1 : 0 4  μ.Μ. «C~Υ» ><

. • ·

~}{~ 1 1 : 0 5  μ.Μ.  «C~Υ» ~}{~

· • .

⋅ 1 1 : 0 7 ⋅ μ.Μ. «C~Υ»

. • ·

. 1 1 : 0 8  μ.Μ.  «C~Υ»

. 1 1 : 0 9  μ.Μ. ~ «C~Υ» ~

⋅ ⊥ ⋅

1 1 : 1 0  μ.Μ.  «C~Υ»

⋅ ⊥ ⋅

⋅ Ī ⋅

1 1  :  1 1   μ.Μ.  «C~Υ»

⋅ Ī ⋅

1 1 : 1 2  μ.Μ. «C~Υ»

⋅ Î ⋅

1 1 : 1 3  μ.Μ.  ~}«C~Υ»{~

. Î ⋅

∞ ~}{~ ∞

¤ ∞ ¤

§

§

‰∫‰

©∑©

ϒ

. 1 1 : 2 2 . (©~Υ) .

11:24 ρ.μ. (.cy)
.
11:25 p.m. (.cy)
.
11:26 μ.m. (.C~Υ)

.
@ ~ 11 : 2 7 p.m. ( .c~Υ)
.

1 1 : 2 8  μ.μ. ( . cΥ )

.

1 1 @ 2 9  μ.μ. : «C~Υ»

.

1 1 : 3 0  μ.μ. «C~Υ»

.
1 1 : 3 1 μ.μ. «C~Υ»

.
1 1 : 3 2 μ.μ.  («C~Υ»)

.
1 1 : 3 3  μ.μ. ( «C~Υ» ) ~
.

.
2 3 : 4 5  ( «C~Υ» )
.

1 1 : 5 1  μ.μ. ( «C~Υ» )

.

1 1 : 5 2  μ.μ. ( «C~Υ» )
.
1 1 : 5 3  μ.μ. ( «C~Υ» )

.

[

]

.

1 1 : 5 4  μ.μ. ( «C~Υ» )

.

1 1 : 5 5  μ.μ. ( «C~Υ» )

.

1 1 : 5 6  μ.μ. ( «C~Υ» )

.

1 1 : 5 7 μ.μ. ( «C~Υ» )

.

1 1 : 5 8  μ.μ. ( «C~Υ» )

.

1 1 : 5 9  μ.μ. ( «C~Υ» )

.

.

0 0 : 0 0  ( «C~Υ» )

.

1 2 : 0 0  μπ.μ. ( «c ~ Υ» )

.

1 2 : 3 6  π.μ.μ. ( «c~Υ» )

.

[

]

.

1 2 : 4 1  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )

.

1 2 : 4 4  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )

.
1 2 : 4 5  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )
.
1 2 : 4 6  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )
.
~12 : 4 7  π.μ.Μ  ( «C~Υ» ) ~

.
1 2 : 4 8  π.μ.Μ. ( «C~Υ» ) ~

.

0 1 : 0 5  π.μ.Μ. ( «C~Υ» ) ~
.
0 1 : 0 7  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )

.

[

]

.

@  0 1 : 0 8  π.μ.Μ.  ( «C~Υ» )
.
@  0 1 : 0 9  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )

.

@  0 1 : 1 0  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )  ~
.
~  0 1 : 1 1  π.μ.Μ. ( «C~Υ» ) @

.

@  0 1 : 1 2  π.μ.Μ. ( «C~Υ» ) ~
.
~  0 1 : 1 3  π.μ.Μ. ( «C~Υ» ) @

.
@  0 1 : 1 4  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )  ~

~ 0 1 : 1 6  π.μ.Μ. ( «C~Υ» ) @
.

0 1 : 1 7  π.μ.Μ. ( «C~Υ» ) ~
~  0 1 : 1 8  π.μ.Μ.  ( «C~Υ» )

.

@  ~ 0 1 : 1 9  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )
.
~ @  0 1 : 2 0  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )

.

0 1 : 2 1 ~  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )  @

@  0 1 : 2 2  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )  ~

.

0 1 : 2 3 @  π.μ.Μ. ( «C~Υ» ) ~

.

0 1 : 2 4  π.μ.Μ. @  ( «C~Υ» ) ~

.

~  0 1 : 2 7  @  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )
.
0 1 : 2 8  @  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )  ~

.
0 1 : 2 9  ( «C~Υ» )  π.μ.Μ. ~
.

~  0 1 : 3 0  @ ( «C~Υ» ) @  π.μ.Μ. ~

.

~  0 1 : 3 1 @  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )  ~

.

@  0 1 : 3 2  π.μ.Μ. @  ( «C~Υ» )  ~

.  ~ @  0 1 : 3 3  @  π.μ.Μ. ( «C~Υ» ) ~ .

.

~  0 1 : 3 4  @  π.μ.Μ.  ( «C~Υ» )  ~

~  0 1 : 3 5  @  π.μ.Μ.  ( «C~Υ» )  ~

.

0 1 : 3 6  ~ @  π.μ.Μ. ( «C~Υ» ) ~ @ ~

.

0 1 : 3 7  @ ~  π.μ.Μ. ( «C~Υ» ) ~ @

.

@  0 1 : 3 8  ~ @  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )  ~ @

.

@  0 1 : 3 9  @  ~  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )  ~ @

.

~  01 : 4 0  @  π.μ.Μ.  ( «C~Υ» )  @ ~

.

~ 0 1 : 4 1  @  π.μ.Μ.  ( «C~Υ» )  @ ~

.

~  0 1 : 4 2  @  π.μ.Μ.  ( «C~Υ» )  @  ~

.

~  0 1 : 4 3  @  π.μ.Μ.  ( «C~Υ» )  ~ @

.

~  0 1 : 4 4  @  π.μ.Μ.  ( «C~Υ» ) ~ @

.
.

~  0 1 : 4 5  @  πμ.Μ. ( «C~Υ» ) ~ @

.

@  ~  0 1 : 4 6  π.μ.Μ.  ( «C~Υ» )  ~  @

.

~  0 1 : 4 7 …………………………………….

.

0 2 : 1 6  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )

.
02: 2 1  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )
.

0 2 : 2 2  π.μ.Μ.  ( «C~Υ» )

.
0 2 : 2 3  π.μ.Μ.  ( «C~Υ» )
.

.
0 2 : 2 4  π.μ.Μ.  ( «C~Υ» )
.

0 2 : 2 7  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )

~ 0 2 : 2 8  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )

.
0 2 : 2 9  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )

.

0 2 : 3 0  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )

.

0 2 : 3 1  ( «Ψ~Υ» )  π.μ.Μ.

.

0 2 : 3 2  π.μ.Μ.  ( «C~Υ» )  Ψ

.
[

]
.

0 2 : 3 3  π.μ.Μ.  ( «C~Υ» ) Ψ

.
0 2 : 3 4  π.μ.Μ. ( «C~ΥΨ» )

0 2 : 3 5  π.μ.Μ. ( «C~Υ~Ψ» )
.

0 2 : 3 6  π.μ.Μ. ( «~Υ~Ψ » )

.

α ωhο1ε 1οτ

ΝΟΤ “κερτ”

.

@  0 2 : 4 4  π.μ.Μ. ( «ΨΥ» )

.

.

0 2 : 4 5  π.μ.Μ. ( «ΨΥ» )  @

.

0 2 : 4 6  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )
.
02 : 4 7  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )

.

0 2 : 4 8  π.μ.Μ. ( Ψ~Υ )

.
0 2 : 4 9  π.μ.Μ.  ( Ψ~Υ )

.
0 2 : 5 0  π.μΜ. ( Ψ~Υ )

.
0 2 : 5 1  π.μ.Μ  ( Ψ~Υ )
.
0 2 : 5 2  π.μ.Μ. ( Ψ~Υ )

.
0 2 : 5 3  π.μ.Μ. ( «C~Υ» )

.

0 2 : 5 8  ( «Ψ~Υ» )

.

0 3 : 0 1  π.μ.Μ. ( Ψ~Υ )
.

[

]
.

0 3 : 0 2  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )

.
.

0 3 : 0 3  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )

.
.

@

.

[

Ouroboros-Alchemical -ἒν το πᾶν-one is all- Chrysopoea of Cleopatra the Alchemist, from her work -C.3rd, Egypt

]

.

0 3 : 0 6 ~ { «C~Υ» }  π.μ.Μ.

.

0 3 : 0 9  π.μ.Μ. { «Ψ~Υ» }

.

0 3 : 1 2  π.μ.Μ. { «Ψ~Υ» }

.
[

]
.

0 3 : 1 4  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )

.

0 3 : 1 8  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )
.

[

]
.

0 3 : 2 1  π.μ.Μ.  ( Ψ~Υ )

.

0 3 : 2 2  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )

.

0 3 : 2 3  π.μ.Μ. ( Ψ~Υ )

.

0 3 : 2 7  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )

.
[

]
.

0 3 : 2 9  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )

.

~  0 3 : 3 0 ~  π.μ.Μ. { «Ψ~Υ» } ~

.

0 3 : 3 1  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )
.
~  0 3 : 3 2  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» ) } ~

.

~  0 3 : 3 3  ~  π.μ.Μ. ~ { «Ψ~Υ» } ~

.

0 3 : 3 6  π.μ.Μ.  { «Ψ~Υ» )

.
[

]
.

0 3 : 3 7  π.μ.Μ. { «Ψ~Υ» }

.
[

]
.

0 3 : 3 8  π.μ.Μ.

.

οκ … ΤΟΟ … Μυch …

1 (Ο)α δ  ~ r ε ~ 1 (Ο) α δ

“… G (Ο)  «#iΝ» G …”
«#ΟΝ»

“i”
c~αΝ  ΝΟΤ
“τ r αΝ ~ s π ο s ε”
«#iΤ»
α 1 1
~ “Η (Ε) r (Ε) ~ Η (Ε) α r” ~
@  Ν (Ο) ω @

«i αm»

S(Ο)

~ @  “ω is Η «#iΝ» G” @ ~

“m~Υ”

ο τ Η (Ε) r
~ «#ΟΝ»(Ε) ~

ω (Ο) υ 1 δ

W Α Κ Ε  ~  U Ρ (!!!)

&

“α ss is τ”

«#iΝ»

τ h (Ε)

~ “s Η α r «#iΝ» G” ~

ω «#iΤ» Η

«Φ Ω Ν Η»

. . . ! ! ! . . .

.
.
.
.
.

0 3 : 4 8  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )

.

0 3 : 4 9  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )

.

0 3 : 5 0  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )

.

.
.
.

“i”

«α m»

β r (Ε) α κ «#iΝ» G

δ (Ο) ω Ν

.

Τ(Ο)(Ο) “Μ υ c Η”

2

“… c α rr ~Υ …”

«#ΟΝ»

… “m~Υ   ο ω Ν” …

@  Ν (Ο) ω @

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 3 : 5 5  π.μ.Μ. ( Ψ~Υ )

.

0 3 : 5 6  π.μ.Μ. ( Ψ~Υ )

.

Π Α Ρ Α ~ Κ Α Λ Ω

Θ Ε Ε  ΜΟ Υ `!!!!! !

«#iΤ»

is

Τ(Ο)(Ο)  Μ υ c Η

Τ(Ο)(Ο)  Μ υ c Η

Θ Ε Ε   ΜΟΥ

ΣΕ ΠΑΡΑ~ΚΑΛΩ !!!!!

.

ΣΕ ΠΑΡΑ~ΚΑΛΩ !!!!!

.

0 3 : 5 8  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )

.

0 3 : 5 9  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )

“i”

CΑΝ ΝΟΤ

“κ (Ε) (Ε) ρ” ~ «#υΡ»

!!!!!

.

0 4 : 0 0  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )

.

0 4 : 0 1  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )

.

0 4 : 0 2  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )

.

0 4 : 0 3  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )

.

~ @  0 4 : 0 4 @   π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )  ~

.

0 4 : 0 5  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )

.
…..

0 4 : 0 8  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )

0 4 : 0 9  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )

.

0 4 : 1 0  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )

.

0 4 : 1 1  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» ) ~

.

.

.

.

,

,

.

.

~ 0 4 : 1 2  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  @

.

~  0 4 : 1 3  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  @

. , .

0 4 : 1 4  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )

.
0 4 : 1 5  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )

.

~ }{~

.

~ }{~

.

0 4 : 1 6  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» ) } ~

.

0 4 : 1 7  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» ) @ ~

.
[

]
.

0 4 : 1 8  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )  @

.

0 4 : 1 9  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )  @

.

0 4 : 2 0  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  @  ~

.
~ 0 4 : 2 1  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» ) ~
.

0 4 : 2 2  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )  ~  @

.

~  0 4 : 2 3  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )  ~

.

~  0 4 : 2 4  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» ) ~

.

0 4 : 2 5  π.μ.Μ.  «Ψ~Υ» ~

.

0 4 : 2 6  π.μ.Μ.  «Ψ~Υ» ~

.

0 4 : 2 7  π.μ.Μ.  «Ψ~Υ» ~

.

0 4 : 2 7  «Ψ~Υ»

.

0 4 : 2 9  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )

.

[

]

.

0 4 : 3 0  π.μ.Μ. «Ψ~Υ» ~

.

0 4 : 3 1  π.μ.Μ.  «Ψ~Υ» ~

.

0 4 : 3 2  π.μ.Μ.  «Ψ~Υ» ~

.

[

]
.

0 4 : 3 3  π.μ.Μ.  «Ψ~Υ» ~

.

0 4 : 3 4  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~

.

0 4 : 3 5  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )

.
[

]
.

0 4 : 3 6  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» ) ~

.

0 4 : 3 7  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )
.
0 4 : 3 8  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» ) ~
.
0 4 : 3 9  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» ) ~

.
[

]
.

0 4 : 4 0  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» ) ~

.

0 4 : 4 1  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» ) ~
.
0 4 : 4 2  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» ) ~
.
0 4 : 4 3  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~
.

0 4 : 4 4  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~

.
[

]
.

0 4 : 4 5  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 4 : 4 6  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~
.

[

]
.

0 4 : 4 7  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 4 : 4 8  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~

.
0 4 : 4 9  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )  ~
.

0 4 : 5 0  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~

.

[

]

.

0 4 : 5 1  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )  ~

.
[

]
.

0 4 : 5 2  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 4 : 5 3  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» ) ~
.
0 4 : 5 4  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» ) ~
.

0 4 : 5 5  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 4 : 5 6  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 4 : 5 7  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 4 : 5 8  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» ) ~
.

[

]

.
0 4 : 5 9  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )  ~

.
0 5 : 0 0  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )  ~
.

0 5 : 0 1  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 5 : 0 2  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )  ~

.
[

cου1δ ΝΟΤ
“… ƒ «#iΝ» δ …”
«ΣΚΗΝΗ»
“c 1 i ρ”
… “g i ν (ΕΝ)” …
2
“r (Ε) ~ Μ (Ε) Μ β (Ε) r”

“ω i 1 1”
“… ρ ο s τ …”
s (Ο) m (Ε)
… “τ h «#iΝ» G” …
(Ε) 1 ∑ (Ε)
«#iΝ»
“… s τ (Ε) α δ …”

]
.

0 5 : 0 3  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 5 : 0 4  π.μ.Μ. ( «ψ~Υ» )  ~

.

0 5 : 0 5  π.μ.Μ. ( «ψ~υ» )  ~

.
0 5 : 0 6  π.μ.Μ. ( ψΥ )
.
0 5 : 0 7  π.μ.Μ.  (ψΥ)  ~
.
0 5 : 0 8  π.μ.Μ. (Ψ~Υ)  ~
.
0 5 : 0 9  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 5 : 1 0  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 5 : 1 1  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 5 : 1 2  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» ) ~
.

[

]

.
0 5 : 1 3  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 5 : 1 4  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~
.

0 5 : 1 6  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 5 : 1 7  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 5 : 1 8  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 5 : 1 9  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 5 : 2 0  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 5 : 2 1  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 5 : 2 2  π.μ.Μ. ( «Ψ~Υ» )  ~
.
0 5 : 2 3  π.μ.Μ.  ( «Ψ~Υ» )  ~
.

Διαφήμιση