~ οƒ ~ “ƒ”

. . .
“ƒ”
.

«…

– so, “what” happened … ? …

– … there was this “sitU@ion” …

– … yes, “WHAT” happened ?!! …

– … “she” … two years a~go “now” …
well, … i need “to go” further “back” …

“our” mothers, have been “very~very good friends”
for the longest of time … since their 30s or,
younger perhaps …

“i” was born “two years” before “she” did …
and, “1iτ εr α11 Υ”
“… in iτ i α11 Υ   r α i s ε δ …”
not “more than” … “350 metres” …
“ƒrοm … εαch οτhεr” …

… “always” in “each other’s” lives
and,
“not really” some~how …
“yet” …

… “α11 ωαγs” Τrυτh~ƒυ11Υ … …

“school~wise” … be~cause of
“the 1974 Summer events”, “i”,
along with “the 1970 up~to end of August”
born “ones”, started “schooling” with
“the 1969 born” ones … “i” was “jυsτ”
15 days “old” of a “5~year ‘old’ …”,
when,
“i” started “the Elementary” …

thusly, “school~wise”, it was
a “3 year gap” … in “High~School”
for example, which we … “shared” …

… ok, i need to “fast forward” …
… … … “45 years later” … … …
which “a lot” ~ οƒCουrsε ~ “happens”

… “re~turned” to “home~land” …

~ which “i” have been … “evading”
through~out “mΥ 1iƒε” ~

due to … “World Totalitarian impera”
forced «ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ» into
… “1(Ο)cκ ~ s τ (Ε) ρ” …

had been in “Greece” for “the past”
… mmm, 12~13 years …

“raising a child”, a “son”
that “in papers”… “belonged”
to “an other” woman …
… “a woman”, “i” … “fell” for …

it was “the 13th of June, 2020” when
i “re~turned” to … “home~land” …

had spend a most horrifying “2019~2020”
“αƒτεr” … being UTTERLY “abandoned”
by “the woman” AND “the child” …
and, “after” … “5~4 years” of SHEER
«Α~ΓΩΝΙΑ»
~ well, all of “them”, in Greece, actUally,
were … quite, … “the labors” … ~
with, … mmm, … “my living conditions” …

“the child” that, “be~cause of paper”,
… or, rather, “lack of” …
“i” was …

… … … do not “βε~1iνε” there are “words”
for … “such a thing” … … …
ΝΟr, “should there β(Ε)” … “ΑΝ~Υ” … …

had “spent” a “year and a half” trying
to “survive” … “in Greece” …
~ a most “hostile environment”, “i”, had
“experienced” … and “i” had “already”
… “lived” in “England” for an “over~all”
of “put~together” .. “7~8 years” … ?!? …

… and, “yet” …

“re~turning” to “home~land” …

“i” … “Κ Ν Ε W” … ωας “2~β(Ε)”
… “my” … ΜΟSΤ … “difficult” …
“ρ α r τ” … οƒ … “τhε jουrnε(Ε)~Υ” …

… “α11 ΤΗΕ ΥΕΑrs” …
“i” … “hαδ” “βεεn” …
… “(Ε) ν α δ «#iΝ» G” …
αΝδ,
«ΣΥΝ~ΧΡΟΝΩΣ»
“… ρ r (Ε)  ρ α r  «#iΝ» G …”
~ 4 ~ & ~ 2 ~ … …

… “45 years later” …
“Αυgυsτ, 2020” αΝδ, “50”
“hαδ” “βεεn” … “r i c h (Ε) δ” …

… “Ε Χ ~ τ  r i m  i τ  i ε s” …
“… ωεrε … h α ρ ρ ε n i n g …”
ω i τ h … “r ε ~ g a r d”
~ 2 ~
… “in papers” …
“… (Ε)ν(Ε)r~Υ ~ τ h «#iΝ» G …”

“Μαrch, 2021” …
@ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

“τ h ε   1 υ n c h”
… “ο c c υ r ε δ” …

αΝδ,
… “ƒ r ο m” …
“… τ h ε n  «#ΟΝ» …”

… “τ h ε   α ν α 1 α n c h ε” …

“she” … began “a pursuit” of
… “me” … that “i” …
… “could” … ΝΟΤ “cοmρrεhεnδ” …

“she” was, by “then”, “married”
and “divorced” for “5 years”, with
“2 children”
~ an “elder” daughter & “younger” son ~
with “ω h ο m” ~ “the boy” ~
~ and, “same age” as “the boy” “i” was
… …
with “ω h ο m” ~ “the boy” ~
~ αΝδ, “ω h ο”, “i” had “JUST … met” ~
«ΜΟΥΣΙΚΗ» & “τhε 3 ωανεs”
~ “j υ s τ”  ας  ωiτh “the boy” ~
ω ε r ε … (Ο)υr … “«#iΝ»τεGrα1” …

“… τhε 3 οƒ ‘υς’ …”
… “in fact” …
since, “the “ƒατεδ” meeting” οƒ
“Sερτεmβεr, 2020” in «ΠΑΦΟΣ»
… ““τ h ε  ƒ «#iΝ» (Ε)”” …
“… r ε ~ ρ r ε s ε n τ @ i «#ΟΝ» …”
οƒ
… “τ h ε  3  ω α ν ε s” …

… “m~Υ ~«Sε1ƒ»” ~ «Α’ ΚΥΜΑ»
… “h ε r ~«Sε1ƒ»” ~ «Β’ ΚΥΜΑ»
… “h i m ~«Sε1ƒ»” ~ «Γ’ ΚΥΜΑ»

{ 0 3 : 0 3 μ.μ. *CY* }

“τ h ε n”

… “the 21st of April, 2021” …

“… ο c c υ r ε δ …”

τ h ε
“… α 1 1 ~ m (Ο) s τ …”

{ 0 3 : 1 3  μ.μ. *CY* }

… “h α ρ ρ ε n ε δ” …

αΝδ,
“… α11  h ε11 …”
… “β r ο κ ε” …
“… 1 ο ο s ε …”

“the daughter”
~ τhε “r ε ~ ν ε r ε δ” ~

«ΣΥΝ»  +  “ρ1υs”

“my ‘in papers’ mother”
~ τhε “r ε ~ ν ε r ε δ” ~

… “υ Ν ~ 1 (Ε) α s h (Ε) δ” …
“… h (Ε) 1 1 …”
«#ΟΝ»
… “υ ς” …

“she” … by «ΠΑΣΧΑ, 2021»
… “c α ν ε δ ~ i n” …

β~Υ
“1ΣΤ οƒ Jυnε, 2021”
… “she” …
was … “g «#ΟΝ» ε” …

β~Υ
“8τΗ οƒ Αυgυsτ, 2021”

~
“… m~Υ
«ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ»
«ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ» …”
οƒ
“(ΕΝ)δ«#iΝ»G ‘mεrcεnαr~Υ’ 1iν«#iΝ»G”
~

«#iΤ»
ω α ς
. . . “α 1 1” …
“… s ε τ …”

“τ h ε n”

“i”

“… m (Ε) τ …”

«ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ»

“τ h ε n”

… “m (Ο) r (Ε)” …

οƒ

“… h (Ε) 1 1 …”

… “G(Ο)Τ” …

“… υ n ~ 1 (Ε) α s h (Ε) δ …”

~ «#iΤ» ~

… “s (Ε) (Ε) m s” …

αΝδ,

“τ h @”
is
… “ω h @” …
“… h α ρ ρ (ΕΝ) (Ε) δ …”

– … … …

– … y ε α h … «ΓΑΙΑ» …

– …

…»

[ ƒrοm «~ ω~h(Ε)r(Ε) r ω(Ε) G(Ο)«#iΝ»G ƒrοm “Η(Ε)αr” ?» ]

.

.

[

( “m~Υ 1ΣΤ τimε”
“… s (Ε) α «#iΝ» G …”
τhε “νiδεο” … “SΤΑR” )

]

.

.

{  0 3 : 3 9  μ.μ. *CY*  }

.

{  0 3 : 5 2  μ.μ. *CY*  }

.

[

[ ƒrοm “12τh οƒ Νονεmβεr, 2020” ]
]

.

{  0 3 : 5 5  μ.μ. *CY*  }

.

{  0 4 : 0 4  μ.μ. *CY*  }

.

{  0 4 : 2 2  μ.μ. *CY*  }

.

{  0 4 : 2 8  μ.μ. *CY*  }

.

{  0 4 : 3 3  μ.μ. *CY*  }

.

{  0 4 : 3 6  μ.μ. *CY*  }

.

{  0 4 : 4 0  μ.μ. *CY*  }

.

{  0 4 : 5 5  μ.μ. *CY*  }

.

.

Διαφήμιση