~ οƒ ~ ¤ «ΕΠΙ~ΘΥΜΩ» ¤ ~ & ~ ¤ «ΠΡΟ~ΘΕΣΙΣ» ¤ ~ ¤

. . .
“ƒ”
.

{  0 2 : 2 2  π.μ. *CY*  }

{  0 2 : 4 4  π.μ. *CY*  }

.

.

«ΕΠΙ»
( “«#υΡ»~«#ΟΝ»”
&

“mυ1τi” )

«ΘΥΜΙΣ»
( αnciεnτ «ΕΛΛΗΝΟ~ΦΩΝΙΑ»
4
«ΨΥΧΗ» )

«ΠΡΟ»
( “τhατ ωhich ρrεcεεδs” )

«ΘΕΣΙΣ»
( “sταncε” , “sεατ” , “ροsiτiοn” )

«…

«ΣΕ ΕΠΙ~ΘΥΜΩ»

ωiτh
“τ h i s”
«ΣΕΙΡΑ»
οƒ
«Π Α Ρ Α ~ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ι Σ»

[ «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ»
( “ραrα11ε1 sυβ’sταncε~’i’s~@~i«#ΟΝ»”
≈ “υ ρ ~ (Ε) α r ~ α n c (Ε)”
≈  “«ΔΗΜΟ» ~ S[ραcε] Τ{imε} r @ i «#ΟΝ»” ]

:

   “~Υ~ (Ο) υ r”
«ΑΡΡΕΝ» 

{ 0 4 : 0 4  π.μ. *CY* }
{ 0 4 : 1 8  π.μ. *CY* }
{ 0 4 : 2 2  π.μ. *CY* }

«Α’»
~ “ΚΙΝG οƒ WΑΝDS”
( “Ραssiοn & Driνε” )

«Β’»
~ “ΚΙΝG οƒ ΡΕΝΤΑCLΕS”
( “Ηαrδ ωοrκing” & “Ρα1’ατ’αβ1ε” )

«Γ’»
~ “ΚΙΝG οƒ CUPS”
( “Sοƒτ ƒ1οωing” & “ΕαsΥ G(O)«#iΝ»G” )

«Δ’»
~ “ΚΙΝG οƒ SWORDS”
( “υn~hαsτΥ” & “υn~grυδging” )

{ 0 4 : 5 4  π.μ. *CY* }

[

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

]

«ΣΥΝ»  +  “ρ1υs”

“«#°Φ» ~ c (Ο) υ r c (Ε)”

… “«#iΝ»τ(Ε)r  cΗαΝG(Ε) αβ1(Ε)” …
ας
2 & 4 ± 4 & 2
“… ρ r i (Ο) r i τ Υ …”
«ΕΝ»
… “ƒ 1 (Ο) ω `´  (Ε) r «#iΝ» G” …

…»

.

{  0 5 : 1 0  π.μ. *CY*  }

{  0 5 : 1 4  π.μ. *CY*  }

.

«…

  “~Υ~ (Ο) υ r”
«ΘΗΛΥ» 

{ 0 5 : 1 8  π.μ. *CY* }
{ 0 5 : 1 9  π.μ. *CY* }
{ 0 5 : 2 1  π.μ. *CY* }
{0 5 : 2 2  π.μ. *CY* }

{ 0 5 : 4 8  π.μ. *CY* }
{ 0 5 : 5 0  π.μ. *CY* }
{ 0 5 : 5 5  π.μ. *CY* }
{ 0 5 : 5 9  π.μ. *CY* }

{ 0 6 : 0 0  π.μ. *CY* }
{ 0 6 : 0 1  π.μ. *CY* }

«…»

(

)

«…»

{ 0 6 : 0 3  π.μ. *CY* }
{ 0 6 : 0 4  π.μ. *CY* }
{ 0 6 : 0 9  π.μ. *CY* }

.

«Α’»
~ “QUΕΕΝ οƒ CUΡS”
( “«#iΝ»τυ«#iΤ»iν(Ε)”
&
“1(Ο)ν(Ε) «#iΝ»τ(ΕΝ)τi«#ΟΝ»α1” )

«Β’»
~ “QUΕΕΝ oƒ SWΟRDS”
( “αβs(Ο)1υτ(Ε) r(Ε)’s(Ο)1υτi«#ΟΝ»”
&
“αβs(Ο)1υτ(Ε) c1′(Ε)αr’αΝc(Ε)” )

«Γ’»
~ “QUΕΕΝ οƒ WΑΝDS”
( “Η(Ο)Τ”, γ(Ε)τ “δiƒƒiδ(ΕΝ)τ” )

«Δ’»
~ “QUΕΕΝ οƒ ΡΕΝΤΑCLΕS”
( “αssυr(Ε)δ” & “υΝ~Ⴣ(Ε)cτ(Ε)δ” )

[

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

]

«ΣΥΝ»  +  “ρ1υs”

“«#°Φ» ~ c (Ο) υ r c (Ε)”

… “«#iΝ»τ(Ε)r  cΗαΝG(Ε) αβ1(Ε)” …
ας
2 & 4 ± 4 & 2
“… ρ r i (Ο) r i τ Υ …”
«ΕΝ»
… “ƒ 1 (Ο) ω `´  (Ε) r «#iΝ» G” …

…»

{ 0 6 : 2 2  π.μ. *CY* }

.

0 7 : 1 0  π.μ. *CY*

“…
«Νishα» , «Στέλιος»
&
«Στέλλα»

«ΕΥχαριστῶ!»
ΘΕΙΟ
που Μας προς~ἒχεις
και
για ΟΛΑ που
Μας παρ~ἒχεις
…”

.

{  0 7 : 1 3  π.μ. *CY*  }
{  0 7 : 1 7  π.μ. *CY*  }

{  0 7 : 2 1  π.μ. *CY*  }

.

«…

  “m~Υ~”
«ΘΗΛΥ» 

«Α’»
~ “QUΕΕΝ οƒ WΑΝDS”
( “sm(Ο)υ1δ(Ε)r«#iΝG» «ΠΑΘΟΣ»”
&
“αβs(Ο)1υτ(Ε) sυcc(Ο)υr” )

«Β’»
~ “QUΕΕΝ οƒ CUΡS”
( “υΝ~ƒαi1«#iΝ»G”
&
“sτ(Ε)αδ’ƒαsτ” )

«Γ’»
~ “QUΕΕΝ οƒ SWΟRDS”
( “αrrαΝτ c1αr«#iΤ»Υ”
&
“αsτυτ(Ε)1Υ κΝ(Ο)ω’1(Ε)δG(Ε)’αβ1(Ε)” )

«Δ’»
~ “QUΕΕΝ οƒ ΡΕΝΤΑCLΕS”
( “τ(ΕΝ)αci(Ο)υs ρ(Ε)rsisτ'(ΕΝ)c(Ε)”
&
“(Ε)αr’Ν(Ε)sτ δ(Ε)τ(Ε)rm«#iΝ»@i«#ΟΝ»” )

[

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

]

{ 0 7 : 3 0  π.μ. *CY* }

«ΣΥΝ»  +  “ρ1υs”

“«#°Φ» ~ c (Ο) υ r c (Ε)”

… “«#iΝ»τ(Ε)r  cΗαΝG(Ε) αβ1(Ε)” …
ας
2 & 4 ± 4 & 2
“… ρ r i (Ο) r i τ Υ …”
«ΕΝ»
… “ƒ 1 (Ο) ω `´  (Ε) r «#iΝ» G” …

…»

.

{  0 7 : 3 2  π.μ. *CY*  }
{  0 7 : 3 3  π.μ. *CY*  }

{  0 7 : 4 4  π.μ. *CY*  }

{  0 7 : 5 9  π.μ. *CY*  }

.

{  0 8 : 0 1  π.μ. *CY*  }

.

«…

  “m~Υ~”
«ΑΡΡΕΝ» 

«Α’»
~ “ΚΙΝG οƒ WΑΝDS”
( “ƒ(Ε)r(Ο)ci(Ο)υs  m(Ο)τiν@i«#ΟΝ»”
&
“αcc(Ο)mρ1ish(Ε)δ  ρr(Ο)ƒici(ΕΝ)CΥ” )

«Β’»
~ “ΚΙΝG οƒ SWΟRDS”
( “υΝ~ƒ(Ε)iGΝ(Ε)δ  βrαν(Ε)rΥ”
&
“sαGαci(Ο)υs  ρυrρ(Ο)s(Ε)’ƒυ11Ν(Ε)ss” )

«Γ’»
~ “ΚΙΝG οƒ ΡΕΝΤΑCLΕS”
( “1(ΕΝ)i(ΕΝ)τ  &  ƒ(Ο)r’β(Ε)αr«#iΝ»G” )

«Δ’»
~ “ΚΙΝG οƒ CUΡS”
( “τrαΝqυi1  r(Ε)sτ’ƒυ11Νεss”
&
“s(Ε)r(ΕΝ)(Ε)  r(Ε)’ρ(Ο)s(Ε)” )

[

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

]

«ΣΥΝ»  +  “ρ1υs”

“«#°Φ» ~ c (Ο) υ r c (Ε)”

… “«#iΝ»τ(Ε)r  cΗαΝG(Ε) αβ1(Ε)” …
ας
2 & 4 ± 4 & 2
“… ρ r i (Ο) r i τ Υ …”
«ΕΝ»
… “ƒ 1 (Ο) ω `´  (Ε) r «#iΝ» G” …

…»

{ 0 8 : 1 0  π.μ. *CY* }

.

{  0 8 : 1 4  π.μ. *CY*  }

{  0 8 : 1 9  π.μ. *CY*  }

{  0 8 : 2 4  π.μ. *CY*  }

.

{  0 8 : 2 8  π.μ. *CY*  }

“…

“ρ ο s τ (Ε) δ”
τhε
“… ‘SαGiτταriυs’ r(Ε)α«#iΝ»G …”
ας
… “ρ r (Ο) m τ (Ε) δ” …

~ “Η (Ε)(α) r (Ε) ~ Ν (Ο) ω” ~
… “ω α τ c h «#iΝ» G” …
«#iΤ»

( @ ~ @ )

…”

.

{  0 8 : 3 4  π.μ. *CY*  }

{  0 8 : 3 8  π.μ. *CY*  }

{  0 8 : 4 0  π.μ. *CY*  }

.

{  1 0 : 0 1  π.μ. *CY*  }

{  1 0 : 3 0  π.μ. *CY*  }

.

“… oh! man! … mυsτ β(Ε) «ΛΥΞΙΟ» ! …”

^_^  ( O _ o )  ^_^

“… «#iΤ» mυsτ β(Ε) τhε «ΜΟΥΣΙΚΗ» ! …”

.

(

)

.

{  1 0 : 3 3  π.μ. *CY*  }

.

{  1 1 : 0 0  π.μ. *CY*  }

.

“… ‘τhis’  is ωhατ G(Ο)τ «#iΤ» ‘sταrτ(Ε)δ …”

Ο_ο  ( ^_^ )  ο_Ο

.

(

)

.

{  1 1 : 0 4  π.μ. *CY*  }

{  1 1 : 1 1  π.μ. *CY*  }

{  1 1 : 2 8  π.μ. *CY*  }

{  1 1 : 4 8  π.μ. *CY*  }

.

{  1 2 : 3 3  μ.μ. *CY*  }

«ΠΕΙΝΩΩΩΩΩΩΩ !!!»

.

(

)

.

LOL ^_^ LOL

“… αΝδ, SΟ ΤΟΤΑ11Υ «Α~ΛΗΘΕΙΑ» …”

: *)

.

~ {  1 2 : 3 8  μ.μ. *CY*  }  ~

.

{  0 1 : 1 9  μ.μ. *CY*  }

^_^ ( ❤ ) ^_^

«ΕΥ~ΤΥΧΙΣΜΕΝΗ»
ΜΕ
ΤΗΝ
«ΠΑΡ~Α~ΓΓΕΛΙΑ»
ΜΟΥ

:  *)

.

{  0 1 : 2 1  μ.μ. *CY*  }

{  1 3 : 3 1  *CY*  }

{  0 1 : 4 4  μ.μ. *CY*  }

.

{  0 1 : 5 1  μ.μ. *CY*  }

.

(

Φωτεινός σηματοδότης – το μήνυμα 9 Ιανουαρίου

)

.

{  0 1 : 5 2  μ.μ. *CY*  }

.

{  0 2 : 3 3  μ.μ. *CY*  }

“…

«ΣΥΝ~ΠΑΝ»

“… ω h α τ  α  ƒ (Ε) α s τ …”

. . . ! ! ! . . .

ΕΥχαριστῶ, ΘΕΕ μου, για ΟΛΑ
που Μ’ ἀξιῶνεις !…

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
που Μας προς~ἒχεις
και για ΟΛΑ που
Μας παρ~ἒχεις

: *)  ( ❤ )  : *)

…”

.

{  0 2 : 3 8  μ.μ. *CY*  }

{  0 2 : 5 5  μ.μ. *CY*  }

.

^_^ ( ❤ ) ^_^

“…

1ΣΤ τimε … “ταsτ«#iΝ»G”
ƒrοm
( “ωhατ (Ε)1s(Ε) !!!” )
“LIΒERTY DINER” …!

hahahahahahahaha
^_^ ( ❤ ) ^_^
hahahahahahahaha

αΝδ,
~  οƒ ~ C(Ο)υrs(Ε)  ~
“… α ωοnδεr~ƒυ11 1αδΥ…”
«#ΟΝ»
… “τhε οτΗ(Ε)r” …
“s i δ (Ε)” οƒ “τhε ρh(Ο)Ν(Ε)”
τ h α τ
“… m α δ (E)  «#iΤ» …”
ρ (Ο) s s i β 1 (Ε) …!

^_^ ( ❤ ) ^_^

…”

.

{  0 3 : 0 4  μ.μ. *CY*  }

{  1 5 : 0 5  *CY*  }

.

(

·

“…
αΝδ,
~  οƒ ~ c (Ο) υ r s (Ε)  ~
“.. τhε ρ«#iΝ»Ν(Ε)δ …”
… “c(Ο)mm(ΕΝ)τ” …
^_^ ( ❤ ) ^_^
…”

)

.

{  0 3 : 0 6  μ.μ. *CY*  }

{  0 3 : 0 9  μ.μ. *CY*  }

.

{  0 3 : 1 3  μ.μ. *CY*  }

{  0 3 : 2 2  μ.μ. *CY*  }
{  0 3 : 2 3  μ.μ. *CY*  }
{  0 3 : 2 4  μ.μ. *CY*  }

{  0 3 : 2 6  μ.μ. *CY*  }

.

{  0 3 : 3 0  μ.μ. *CY*  }

{  0 3 : 3 3  μ.μ. *CY*  }

.

“… GοοδΝεss !!! …
it hαs ON1Υ βεεn
‘οnε mοrε δαΥ’
αΝδ ‘it’, ƒεε1s ας iƒ
it hαs βεεn ‘α mοnτh’ !!! …”

.

{  0 3 : 3 6  μ.μ. *CY*  }

.

{  0 5 : 0 0  μ.μ. *CY*  }

{  1 7 : 0 2  *CY*  }

{  0 5 : 0 4  μ.μ. *CY*  }
{  0 5 : 0 5  μ.μ. *CY*  }

.

{  0 5 : 0 5  π.μ. *CY*  }

(

[ ƒrοm “τhε 30τΗ οƒ JαΝυαrΥ, 2021” ]
)

{  0 5 : 0 8  π.μ. *CY*  }

{  0 5 : 1 0  π.μ. *CY*  }

{  0 5 : 1 1  π.μ. *CY*  }

{  0 5 : 1 2  π.μ. *CY*  }

.

.

.

Διαφήμιση