~ οƒ ~ «#iΝ»τ(Ε)r~misSi«#ΟΝ» : “r(Ε)~miΝ(Ε)’δ(Ε)r” & “ƒυrτ(E)r’αΝc(Ε)” ~¤~ αβ(Ο)υτ “cυrr(ΕΝ)CΥ” ~¤~ «#°Φ» «ΑΝΤi~ΑΛΛΑ~ΓΗ» & οƒ “ΕΧ~ cΗαΝG(Ε)”

. . .
“ƒ”
.

{  0 3 : 2 0  π.μ. *CY*  }

{  0 3 : 2 2  π.μ. *CY*  }

.

.

«…

“εmρir(Ε)s”
… “τ α κ (Ε)” …
~ ¤ ~ 
… “c i ν i 1  is @ i «#ΟΝ» s” …
“. . .  G   i   ν  (Ε) . . . ”

“εmρir(Ε)s”
r
α … “c«#(Ο)Ν»sτrαcτ(E)δ” …
( “… δ (Ο) «#iΝ» G …” )
“ƒ α 1 (1)  s  (c) i Τ ~Υ”
οƒ
“… α …”
… “c υ r r (ΕΝ) CΥ” …
«#ΟΝ»
“…  ΕΧ («ΕΞ~Ω») ~ c Η α~Ν G (Ε) …”
«#iΝ»
(Ο) Ν 1 Υ
“… τ α κ «#iΝ» G …”

“c i ν i 1  is @ i «#ΟΝ» s” 
r
“β (Ε) «#iΝ» G”
… “β υ i 1 δ” …
ω i τ h
τhε  “Τ r υ τ Η ~ ƒ υ 1 1”
“… υΝ δ(Ε) r ~ s τ αΝ δ «#iΝ» G …”
«#°Φ»
ΤΗ(Ε)
”c υ r r {(Ε)Ν} C~Υ”
«#iΝ»
«ΑΝΤΙ~ΑΛΛΑ~ΓΗ»
«#(Ο)Ν»
«ΑΓΚΑΛΙΑ~ΖΕΙΝ»
“… (Ε) m β r α c «#iΝ» G …”

…»

.

.

(

)

.

.

{  0 3 : 4 4  π.μ. *CY*  }

.

.

(

[ ƒrοm “τhε 25τΗ οƒ Jυ1Υ, 2022” ]
)

.

.

“…

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
που Μας προς~ἒχεις
και για ΟΛΑ που
Μας παρ~ἒχεις

“G1υ(Ε)”,
«ΕΥχαριστῶ!»
4
«ΕΝ~ΠΙΣΤῼ~ΣΥΝ~Η»

…”

{  0 4 : 1 0  π.μ. *CY*  }

.

.

(

)

.

.

{  0 4 : 1 1  *CY*  }

{  0 4 : 1 4  π.μ. *CY*  }

{  0 4 : 2 4  π.μ. *CY*  }

{  0 4 : 3 0  π.μ. *CY*  }

{  0 4 : 3 9  π.μ. *CY*  }

.

“… ‘G1υ(Ε)’, hαs ‘τακ{(Ε)Ν’ … (Ο)ν(Ε)r
4
~  “Η (Ε)(α) r (Ε) ~ Ν (Ο) ω” ~

4
~  “Η (Ε)(α) r (Ε) ~ Ν (Ο) ω” ~
«i αm»
“… s υ r r {(Ε)Ν} r «#iΝ» G …”
2
… “(Ε) m β r α c «#iΝ» G” …
“τ h i s”
~  “Η (Ε)(α) r (Ε) ~ Ν (Ο) ω” ~

·

{  0 4 : 4 4  π.μ. *CY*  }

.

{  0 4 : 5 0  π.μ. *CY*  }

{  0 4 : 5 2  π.μ. *CY*  }

{  0 5 : 0 2  π.μ. *CY*  }

{  0 5 : 0 8  π.μ. *CY*  }

{  0 5 : 1 0  π.μ. *CY*  }

{ 0 5 : 1 1  π.μ. *CY*  }

{  0 5 : 1 2  π.μ. *CY*  }
{  0 5 : 1 3  π.μ. *CY*  }

{  0 5 : 1 4  π.μ. *CY*  }
{  0 5 : 1 5  π.μ. *CY*  }

.

{  0 5 : 4 5  π.μ. *CY*  }

.

(

)

.

{  0 5 : 4 6  π.μ. *CY*  }

{  0 6 : 2 6  π.μ. *CY*  }

{  0 6  : 3 3  π.μ. *CY*  }

{  0 7 : 1 0  π.μ. *CY*  }
( ?!!!? “07:00” ?!!!? )

{  0 7 : 0 1 π.μ. *CY*   }
{  0 7 : 0 2  π.μ. *CY*  }
{  0 7 : 0 3  π.μ. *CY*  }
{  0 7 : 0 4  π.μ. *CY*  }

{  0 7 : 1 0  π.μ. *CY*  }
{  0 7 : 1 1  π.μ. *CY*  }

{  0 7 : 2 1  π.μ. *CY*  }
{  0 7 : 2 2  π.μ. *CY*  }

{  0 7 : 3 4  π.μ. *CY*  }

{  0 8 : 2 2  π.μ. *CY*  }

{  0 8 : 4 4  π.μ. *CY*  }

{  0 9 : 1 1  π.μ. *CY*  }

{  0 9 : 3 6  π.μ. *CY*  }
{  0 9 : 3 9  π.μ. *CY*  }

{  0 9 : 5 0  π.μ. *CY*  }

{  1 0 : 0 0  π.μ. *CY*  }
{  1 0 : 0 1  π.μ. *CY*  }
{  1 0 : 0 9  π.μ. *CY*  }
{  1 0 : 1 0  π.μ. *CY*  }
{  1 0 : 1 9  π.μ. *CY*  }

.

(

)

.

{  1 0 : 2 0  π.μ. *CY*  }

{  1 0 : 3 3  π.μ. *CY*  }

.

{  0 2 : 2 0  μ.μ. *CY*  }
{  0 2 : 2 1  μ.μ. *CY*  }
{  0 2 : 2 2  μ.μ. *CY*  }

{  0 2 : 3 0  μ.μ. *CY*  }

.

(

Πυγολαμπίδες – το μήνυμα 10 Ιανουαρίου

)

.

{  0 2 : 3 1  μ.μ. *CY*  }
{  0 2 : 3 2  μ.μ. *CY*  }

{  0 2 : 3 5  μ.μ. *CY*  }

.

{  0 3 : 1 0  μ.μ. *CY*  }
{  0 3 : 1 2  μ.μ. *CY*  }
{  0 3 : 1 3  μ.μ. *CY*  }
{  0 3 : 1 4  μ.μ. *CY*  }

{  0 3 : 1 9  μ.μ. *CY*  }
{  0 3 : 2 0  μ.μ. *CY*  }
{  0 3 : 2 1  μ.μ. *CY*  }

{  0 3 : 3 3  μ.μ. *CY*  }
{  0 3 : 3 5  μ.μ. *CY*  }
{  0 3 : 3 6  μ.μ. *CY*  }
{  1 5 : 3 6  *CY*  }
{  0 3 : 3 9  μ.μ. *CY*  }
{  0 3 : 4 0  μ.μ. *CY*  }
{  0 3 : 4 1  μ.μ. *CY*  }
{  0 3 : 4 2  μ.μ. *CY*  }
{  0 3 : 4 3  μ.μ. *CY*  }
{  1 5 : 4 3  *CY*  }
{  0 3 : 4 4  μ.μ. *CY*  }
{  1 5 : 4 4  *CY*  }

{  0 3 : 5 4  μ.μ. *CY*  }

.
.

(

)

.
.

{  0 3 : 5 5  μ.μ. *CY*  }

.
.

[

]

.
.

{  0 3 : 5 6  μ.μ. *CY*  }

{  0 4 : 0 0  μ.μ. *CY*  }

.

(

[ ƒrοm “τhε 29τh οƒ Αρri1, 2017” ]
)

.

{  0 4 : 0 3  μ.μ. *CY*  }
{  0 4 : 0 4  μ.μ. *CY*  }

.

(

)

.

{  0 4 : 0 5  μ.μ. *CY*  }

.

(

)

.

{  0 4 : 0 8  μ.μ. *CY*  }
{  0 4 : 0 9  μ.μ. *CY*  }
{  0 4 : 1 0  μ.μ. *CY*  }
{  0 4 : 1 1  μ.μ. *CY*  }
{  0 4 : 1 2  μ.μ. *CY*  }
{  0 4 : 1 3  μ.μ. *CY*  }
{  0 4 : 1 6  μ.μ. *CY*  }
{  0 4 : 2 0  μ.μ. *CY*  }
{  0 4 : 3 1  μ.μ. *CY*  }
{  0 4 : 4 0  μ.μ. *CY*  }
{  0 4 : 4 1  μ.μ. *CY*  }

{  0 5 : 0 5  μ.μ. *CY*  }
{  0 5 : 0 8  μ.μ. *CY*  }
{  0 5 : 2 2  μ.μ. *CY*  }
{  0 5 : 3 0  μ.μ. *CY*  }
{  0 5 : 3 1  μ.μ. *CY*  }
{  0 5 : 3 3  μ.μ. *CY*  }
{  0 5 : 5 3  μ.μ. *CY*  }
{  0 5 : 5 4  μ.μ. *CY*  }
{  0 5 : 5 5  μ.μ. *CY*  }
{  0 5 : 5 8  μ.μ. *CY*  }
{  1 7 : 5 8  *CY*  }
{  0 5 : 5 9  μ.μ. *CY*  }

{  0 6 : 0 0  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 0 9  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 1 4  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 1 5  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 1 6  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 1 7  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 2 4  μ.μ. *CY*  }

.

(

)

.

{  0 6 : 2 6  μ.μ. *CY*  }

.

(

)

.

{  0 6 : 2 7  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 2 8  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 3 0  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 3 2  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 3 3  μ.μ. *CY*  }

.

(

)

.

{  0 6 : 3 4  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 3 5  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 3 6  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 3 9  μ.μ. *CY*  }

.

(

[ ƒrοm “τhε 22nδ οƒ JαnυαrΥ, 2018” ]
)

.

{  0 6 : 4 2  μ.μ. *CY*  }

.

(

)

.

{  0 6 : 4 3  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 4 4  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 4 5  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 4 6  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 5 0  μ.μ. *CY*  }

.

(

)

.

{  0 6 : 5 2  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 5 3  μ.μ. *CY*  }
{  0 6 : 5 4  μ.μ. *CY*  }

.

(

)

.

{  0 6 : 5 5  μ.μ. *CY*  }

{  0 7 : 1 2  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 1 3  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 1 4  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 1 6  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 1 7  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 1 8  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 1 9  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 2 0  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 2 1  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 2 2  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 2 3  μ.μ. *CY*  }
~  {  0 7 : 2 4  μ.μ. *CY*  }  ~
~  {  0 7 : 2 6  μ.μ. *CY*  }  ~
{  0 7 : 2 7  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 2 8  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 2 9  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 3 0  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 3 1  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 3 5  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 3 8  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 3 9  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 4 1  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 4 3  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 4 7  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 4 8  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 5 1  μ.μ. *CY*  }

.

(

)

.

{  0 7 : 5 2  μ.μ. *CY*  }
{  0 7 : 5 3  μ.μ. *CY*  }

{  0 8 : 1 7  μ.μ. *CY*  }
{  0 8 : 1 8  μ.μ. *CY*  }
{  0 8 : 2 2  μ.μ. *CY*  }
{  0 8 : 2 4  μ.μ. *CY*  }
{  0 8 : 2 6  μ.μ. *CY*  }
{  0 8 : 2 7  μ.μ. *CY*  }
{  0 8 : 2 8  μ.μ. *CY*  }
{  0 8 : 2 9  μ.μ. *CY*  }
{  0 8 : 3 1  μ.μ. *CY*  }
{  0 8 : 3 2  μ.μ. *CY*  }
{  0 8 : 3 3  μ.μ. *CY*  }
{  0 8 : 3 4  μ.μ. *CY*  }

{  0 9 : 0 0  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 0 1  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 0 2  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 0 3  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 0 4  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 0 5  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 0 6  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 1 1  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 1 7  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 1 9  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 2 3  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 2 4  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 2 7  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 2 8  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 2 9  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 3 0  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 3 1  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 3 2  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 3 3  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 3 4  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 3 5 μ.μ.  *CY*  }
{  0 9 : 3 6  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 3 7  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 3 9  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 4 0  μ.μ. *CY*  }
{  0 9 : 4 4  μ.μ. *CY*  }

{  1 0 : 0 1  μ.μ. *CY*  }
{  2 2 : 0 3  μ.μ. *CY*  }
{  2 2 : 0 4  μ.μ. *CY*  }
{  1 0 : 1 8  μ.μ. *CY*  }
{  1 0 : 2 1  μ.μ. *CY*  }

{  1 1 : 4 5  μ.μ. *CY*  }

.

(

)

.

{  1 1 : 4 6  μ.μ. *CY*  }
{  1 1 : 4 7  μ.μ. *CY*  }
{  1 1 : 4 8  μ.μ. *CY*  }
{  1 1 : 4 9  μ.μ. *CY*  }
{  1 1 : 5 0  μ.μ. *CY*  }

.

{  0 3 : 4 3  π.μ. *CY*  }
{  0 3 : 4 4  π.μ. *CY*  }
{  0 3 : 5 7  π.μ. *CY*  }

.

(

[ƒrοm “3rδ οƒ ƒεβrυαrγ, 2022”]
)

.

{  0 3 : 5 9  π.μ. *CY*  }
{  0 4 : 0 0  π.μ. *CY*  }
{  0 4 : 0 1  π.μ. *CY*  }
{  0 4 : 1 4  π.μ. *CY*  }
{  0 4 : 1 6  π.μ. *CY*  }
{  0 4 : 2 2  π.μ. *CY*  }
{  0 4 : 2 3   *CY*  }

.

(

)

.

{  0 4 : 2 5  π.μ. *CY*  }
{  0 4 : 2 6  π.μ. *CY*  }
{  0 4 : 2 7  π.μ. *CY*  }
{  0 4 : 2 8  π.μ. *CY*  }
{  0 4 : 3 7  π.μ. *CY*  }
{  0 4 : 3 7  *CY*  }
{  0 4 : 3 8  π.μ. *CY*  }
{  0 4 : 3 9  π.μ. *CY*  }
{  0 4 : 4 0  π.μ. *CY*  }

.

(

)

.

{  0 4 : 4 1  π.μ. *CY*  }
{  0 4 : 4 4  π.μ. *CY*  }
{  0 4 : 4 8  π.μ. *CY*  }
{  0 4 : 4 9  π.μ. *CY*  }
{  0 4 : 5 2  π.μ. *CY*  }

{  0 5 : 0 6  π.μ. *CY*  }
{  0 5 : 0 7  π.μ. *CY*  }
~  { 0 5 : 0 8  π.μ. *CY*  }  ~
{  0 5 : 0 9  π.μ. *CY*  }
{  0 5 : 1 0  π.μ. *CY*  }

{  0 6 : 0 4  π.μ. *CY*  }
{  0 6 : 0 5  π.μ. *CY*  }
{  0 6 : 0 6  π.μ. *CY*  }
{  0 6 : 1 2  π.μ. *CY*  }
{  0 6 : 3 6  π.μ. *CY*  }
{  0 6 : 3 7  π.μ. *CY*  }
{  0 6 : 3 8  π.μ. *CY*  }
{  0 6 : 4 0  π.μ. *CY*  }
{  0 6 : 4 2  π.μ. *CY*  }
{  0 6 : 4 3  π.μ. *CY*  }
{  0 6 : 4 4  π.μ. *CY*  }
{  0 6 : 4 6  π.μ. *CY*  }

~  {  0 7 : 1 7  π.μ. *CY*  }  ~
{  0 7  : 3 4  π.μ. *CY*  }
{  0 7 : 3 6  π.μ. *CY*  }

.

(

)

.

{  0 7 : 3 7  π.μ. *CY*  }
{  0 7 : 3 8  π.μ. *CY*  }
{  0 7 : 3 9  π.μ. *CY*  }

.

(

)

.

{  0 7 : 4 0  π.μ. *CY*  }
{  0 7 : 5 0  π.μ. *CY*  }
{  0 7 : 5 5  π.μ. *CY*  }

{  0 8 : 0 8  π.μ. *CY*  }

{  0 8 : 0 9  π.μ. *CY*  }

.

(

~ Arabic ProVerb ~ [ ƒrοm “1ΣΤ ρυβ1ish(Ε)δ” «#iΝ» “αωΝiδ(Ε)α” ω(Ε)β~sigΗτ @ «#ΟΝ» “5η Δεκεμβρίου, 2021” ]
)

.

{  0 8 : 1 1  π.μ. *CY*  }

{  0 8 : 1 6  π.μ. *CY*  }

.

(

)

.

{  0 8 : 1 7  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 1 8  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 1 9  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 2 0  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 2 1  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 2 2  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 2 3  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 3 0  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 3 2  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 3 3  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 3 6  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 3 7  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 3 8  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 3 9  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 4 0  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 4 1  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 4 2  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 4 3  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 4 4  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 4 5  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 4 6  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 5 2  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 5 3  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 5 4  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 5 5  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 5 6  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 5 7  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 5 8  π.μ. *CY*  }
{  0 8 : 5 9  π.μ. *CY*  }

~  { 0 9 : 0 0  π.μ. *CY*  }  ~

{  0 9 : 0 1  π.μ. *CY*  }

~  { 0 9 : 0 2  π.μ. *CY*  }  ~
~  { 0 9 : 0 3  π.μ. *CY*  }  ~
~  { 0 9 : 0 4  π.μ. *CY*  }  ~

{  0 9 : 1 1  π.μ. *CY*  }

{  0 9 : 1 2  π.μ. *CY*  }

{  0 9 : 1 3  π.μ. *CY*  }

{  0 9 : 1 4  π.μ. *CY*  }

{  0 9 : 2 2  π.μ. *CY*  }

{  0 9 : 2 6  π.μ. *CY*  }
{  0 9 : 2 7  π.μ. *CY*  }
{  0 9 : 3 6  π.μ. *CY*  }
{  0 9 : 3 9  *CY*  }
{  0 9 : 3 9  π.μ. *CY*  }
{  0 9 : 4 0  π.μ. *CY*  }

.

{  0 9 : 5 1  π.μ. *CY*  }

.

“…

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
που Μας προς~ἒχεις
και για ΟΛΑ που
Μας παρ~ἒχεις

.

“Νικόλας”
( @ “The Boys at Number 5” )
και, μεγαλῶνει
ἡ «ΣΥΝ~ΤΡΟΦΙΑ»

^_^ ( ❤ ) ^_^

…”

.

{  0 9 : 5 7  π.μ. *CY*  }
{  0 9 : 5 8  π.μ. *CY*  }

{  1 0 : 1 0  π.μ. *CY*  }

{  1 1 : 1 0  π.μ. *CY*  }
{  1 1 : 1 1  π.μ. *CY*  }

.

“…

THE “I” in “AI”
is
NOT 4 “intelligence”,
“it”
is
4
“… I D I O T …”

…”

.

{  1 1 : 1 3  π.μ. *CY*  }
{  1 1 : 1 4  π.μ. *CY*  }
{  1 1 : 2 1  π.μ. *CY*  }
{  1 1 : 2 2  π.μ. *CY*  }
{  1 1 : 2 3  π.μ. *CY*  }
{  1 1 : 2 4  π.μ. *CY*  }

{  1 1 : 3 3  π.μ. *CY*  }

{  1 1 : 5 4  π.μ. *CY*  }

~  {  1 1 : 5 5  π.μ. *CY*  }  ~

.

1 2 : 0 1  μ.μ. *CY*
1 2 : 0 2  μ.μ. *CY*
1 2 : 0 3  μ.μ. *CY*
~  1 2 : 0 5  μ.μ. *CY*  ~

.

0 3 : 2 1  μ.μ. *CY*
0 3 : 2 2  μ.μ. *CY*

.

“…

Η «ΣΥΝ~ΤΡΟΦΙΑ»
ΜΕΓΑλῶνει …!

“Ἀντῶνης & “Λουκία”
“Βάσος”
“Ἂβα” , “Στέφανος”

«ΕΥχαριστῶ» ΘΕΙΟ
που Μας προς~ἒχεις
και για ΟΛΑ που
Μας παρ~ἒχεις

: *)  ( ❤ ) : *)

…”

.

0 3 : 2 6  μ.μ. *CY*
0 3 : 2 7  μ.μ. *CY*

0 3 : 3 5  μ.μ. *CY*

0 3 : 4 0  μ.μ. *CY*
0 3 : 4 6  μ.μ. *CY*

0 4 : 0 0  μ.μ. *CY*
0 4 : 0 1  μ.μ. *CY*
0 4 : 0 2  μ.μ. *CY*
0 4 : 0 4  μ.μ. *CY*
0 4 : 3 2  μ.μ. *CY*
0 4 : 3 3  μ.μ. *CY*
0 4 : 3 4  μ.μ. *CY*
0 4 : 3 5  μ.μ. *CY*
0 4 : 4 9  μ.μ. *CY*
0 4 : 5 0  μ.μ. *CY*

~  0 5 : 1 6  μ.μ. *CY*  ~
0 5 : 2 5  μ.μ. *CY*
0 5 : 3 7  μ.μ. *CY*
0 5 : 3 8  μ.μ. *CY*
0 5 : 4 2  μ.μ. *CY*
0 5 : 5 0  μ.μ. *CY*
0 5 : 5 9  μ.μ. *CY*

0 6 : 3 3  μ.μ. *CY*
0 7 : 0 1  μ.μ. *CY*
0 7 : 0 3  μ.μ. *CY*
0 7 : 0 4  μ.μ. *CY*
0 7 : 0 5  μ.μ. *CY*
0 7 : 0 6  μ.μ. *CY*
0 7 : 0 7  μ.μ. *CY*
0 7 : 0 8  μ.μ. *CY*
0 7 : 0 9  μ.μ. *CY*
0 7 : 1 0  μ.μ. *CY*
0 7 : 1 1  μ.μ. *CY*

0 7 : 1 4  μ.μ. *CY*

.

(

Ανομολόγητα όνειρα – το μήνυμα 11 Ιανουαρίου

)

.

0 7 : 1 6  μ.μ. *CY*
0 7 : 1 7  μ.μ. *CY*

0 7 : 1 9  μ.μ. *CY*

0 7 : 2 2  μ.μ. *CY*

0 7 : 3 0  μ.μ. *CY*

.

“…

«ΚΟΠΙΑΣΕ!»

«ΜΑΤΑΡΕΣ ΜΟΥ»

^_^ ( ❤ ) ^_^

Lετ υs hανε sοmε
“CYprus  Β r υ(α) Ν c h”
τ (Ο)  G (Ε) τ  Η ε r

: *) ( ❤ ) : *)

( “mΥ”
“… siδ(Ε)~(Ε)“ƒƒ(Ε)cτ”
οƒ
«ΕΙΜΑΙ ΕΥ~ΤΥΧΙΣΜΕΝΗ»
is
2 ~ β(Ε)
“… ƒ (Ε) α s τ «#iΝ» G …” ! )

^_^ ( ❤ ) ^_^

…”

.

0 7 : 3 3  μ.μ. *CY*

0 7 : 3 9  μ.μ. *CY*

.

0 8 : 4 4  μ.μ. *CY*

.

0 9 : 1 6

ΚΑΙ,

Η ΚΑΤΩ~ΛΙΣΘΗΣΗ …………..

.

0 3 : 3 4  π.μ. *CY*
0 3 : 3 5  π.μ. *CY*
0 3 : 3 6  π.μ. *CY*

0 4 : 0 0  π.μ. *CY*
0 4 : 0 1  π.μ. *CY*

.

.

.

.

Διαφήμιση