«ὁ ὢΝ» , τhε “οωΝ” ῁ & ῁ ἡ “«ὂν» το τη τα῁”

. . .
“ƒ”
.

(

[ «ὁ ὢΝ» ~ «Ἐγώ εἰμί ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἄν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καί πᾶς ὁ ζῶν καί πιστεύων εἰς ἐμέ οὐ μή ἀποθάνῃ εἰς τόν αἰῶνα.» (Ἰωάν. 11, 25-26) ]
)

.

.

〈〈 . . .

Αρχαία ελληνικά (grc)[επεξεργασία]
γένη →
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
↓ πτώσεις
ενικός

οντ-
ονομαστική

ὤν

οὖσᾰ
τὸ
ὄν
γενική
τοῦ
ὄντος
τῆς
οὔσης
τοῦ
ὄντος
δοτική
τῷ
ὄντῐ
τῇ
οὔσῃ
τῷ
ὄντῐ
αιτιατική
τὸν
ὄντᾰ
τὴν
οὖσᾰν
τὸ
ὄν
κλητική ὦ!

ὤν

οὖσᾰ

ὄν
↓ πτώσεις
πληθυντικός
ονομαστική
οἱ
ὄντες
αἱ
οὖσαι
τὰ
ὄντᾰ
γενική
τῶν
ὄντων
τῶν
οὐσῶν
τῶν
ὄντων
δοτική
τοῖς
οὖσῐ(ν)
ταῖς
οὔσαις
τοῖς
οὖσῐ(ν)
αιτιατική
τοὺς
ὄντᾰς
τὰς
οὔσᾱς
τὰ
ὄντᾰ
κλητική ὦ!

ὄντες

οὖσαι

ὄντᾰ

δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ
τὼ
ὄντε
τὼ
οὔσᾱ
τὼ
ὄντε
γεν-δοτ
τοῖν
ὄντοιν
τοῖν
οὔσαιν
τοῖν
ὄντοιν
3η&1η κλίση, Κατηγορία ‘ὤν’ όπως «ὤν» – Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές
Ετυμολογία [επεξεργασία]
ὤν < μετοχή ενεστώτα του ρήματος εἰμί (είμαι)
Άλλες μορφές[επεξεργασία]
επικός τύπος : ἐών, ἐοῦσα, ἐόν
κυπριακό: ἰών (?)
διαλεκτικοί τύποι θηλυκού: ἰῶσα, ἔσσα, ἐοῖσα, ἔασσα, εὖσα
Μετοχή[επεξεργασία]
ὤν, οὖσα, ὄν

αυτός/αύτή/αυτό που είναι, όντας, που υπάρχει τώρα↪ Κριτίας τῶν τριάκοντα ὤνο Κριτίας, όντας ένας από τους τριάκοντα <τριάντα τυράννους>
※  ζώντων καί ὄντων Ἀθηναίων (Δημοσθένης, Περί τού Στεφάνου)<αν αυτό το τρομερό γεγονός είχε συμβεί> και οι Αθηναίοι εντούτοις εξακολουθούσαν να αναπνέουν και να υπάρχουν
↪ οἱ ὄντες και οὐκ ὄντες : εκείνοι που επέζησαν και εκείνοι που δεν υπάρχουν πια
που είναι τώρα, που υπηρετεί τώρα σε μια θέση, που υπάρχει αυτή τη στιγμή ή που είναι (για χρονικούς όρους), ο τρέχων↪ ἱερέων τῶν ὄντων: από τους ιερείς που τώρα έχουν θητεία
↪ τοῦ ὄντος μηνός: του τρέχοντα μήνα
που είναι παρών, που είναι κοντά↪ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν : την τοπική
→ δείτε και το ὄν ως ουσιαστικό
Συγγενικές λέξεις[επεξεργασία]
οὐσία
οὐσίδιον
ὄντως (επίρρημα)
τῶ ὄντιgrc
Δείτε επίσης[επεξεργασία]
νέα ελληνικά:

οντολογία, οντότητα, οντολογικός
ουσιώδης
ουσιαστικό
παρουσία, περιουσία, απουσία, εξουσία, πεμπτουσία
περιούσιος, ανούσιος, επουσιώδης
ομοούσιος, επιούσιος, αυτούσιος
το ον, τα όντα
όντως
εκ των ενόντων
το παρόν

. . . 〉 〉

[ ƒrοm :  https://el.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%A4%CE%BD ]

“…

“ροsτ«#iΝ»G”
s ο
ας
2
“… ρ r (Ε) ~ s (Ε) r ν (Ε)  … ”
τhε
“ρ o s s i β 1 (Ε)”
“… α 1  τ ε r  @  i «#(Ο)Ν»  …”
υρ~«#(Ο)Ν»
«#iΤ»
β(υ)y
… “εmρirε” …

…”

.

.

1 1 : 4 4  μ.μ. ~}`*CΥ*῁´{~

.

.

῁ 1 1 : 5 0  μ.μ. ~}`*CΥ*῁´{~

.

1 1 : 5 7  μ.μ. ~}`*CΥ*῁´{~

.

.

(

[ ƒrοm “τhε 22Νδ οƒ Νονεmβεr, 2022” ] ~ [ «ΣΥΛΛΑΒΗΤΑΡΙΟ» ΚΥΠΡΟ~ΜΙΝΩΙΚΟ – Cypro-Minoan syllabatory – «ΜΕ» «ΣΥΝΒΟΛΟ» – ,,me,, symbol – ,,Pyrography ideas,, ]
)

“…
‘ωhεrε’
“x”
“… mαrκs …”
… “τhε sρ(Ο)τ” …
…”

Νοτε :  τhε ,,Μ&Σ,, “rεƒεr(ΕΝ)c(Ε)” ! ] 

.

.

῁ 1 2 : 2 1  π.μ. ~}{~

.

῁ 1 2 : 4 2  π.μ. ~}`CY´{~

῁ 1 2 : 4 4  π.μ. ~}`CΥ´{~

.

0 1 : 4 4  π.μ. ῁ ~}CΥ{~ ῁

.

(

)


(

)

.

0 1 : 4 6  π.μ. ῁~}῁CΥ῁{~῁

0 1 : 4 7  π.μ. ῁~}῁CΥ῁{~῁

0 1 : 4 8  π.μ. ῁~}῁CΥ῁{~῁

0 1 : 4 9  π.μ. ῁~}*CΥ*{~῁

0 1 : 5 0  π.μ. ῁~}*CΥ*{~῁

0 1 : 5 1  π.μ. ῁~}*CΥ*{~῁

0 1 : 5 2  π.μ. ῁~}*CΥ*{~῁
0 1 : 5 4  π.μ. ῁~}*CΥ*{~῁

0 1 : 5 5  π.μ. ῁~}*CΥ*{~῁

.

.

.

[ 2023.01.20 @ “῁ 0 8 : 3 8  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁” ]

.

(

)

.

.

(

)

.

.

“῁ 0 8 : 5 0  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 8 : 5 5  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

.

“῁ 0 9 : 0 2  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

.

(

)

.

“῁ 0 9 : 0 6  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

.

“῁ 0 9 : 1 6  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

.

(

)

.

“῁ 0 9 : 1 7  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 9 : 1 8  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 9 : 1 9  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 9 : 2 1  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

.

“῁ 0 9 : 3 3  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

.

“῁ 0 9 : 4 4  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 9 : 5 5  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

.

“῁ 1 0 : 0 0  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 1 0 : 1 0  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

.

“῁ 0 2 : 5 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

.

“…

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
που Μας προς~ἒχεις
και για ΟΛΑ που
Μας παρ~ἒχεις

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
για ΟΛΑ που Μ’ ἀξιῶνεις !

…”

.

(

)

.

“῁ 0 2 : 5 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

.

“῁ 0 3 : 0 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 3 : 1 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 3 : 1 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 3 : 2 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 3 : 2 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 3 : 2 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 3 : 2 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 3 : 2 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”  

“῁ 0 3 : 2 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 3 : 3 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 3 : 3 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 3 : 3 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 3 : 4 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 3 : 4 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 3 : 4 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 3 : 5 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

.

“῁ 0 4 : 0 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 4 : 0 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

.

“῁ 1 1 : 0 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

.

(

)

“…

δiδ
ΝΟΤ  “1 (Ε)αr Ν”
“… τ h i s …”
ƒ r (Ο) m
“mY ‘in ραρ(Ε)rs’ mάmmα”

“m~Υ”
“… 1 i ν «#iΝ» G …”
… “c «#(Ο)Ν» δ «#iΤ» i «#(Ο)Ν» s” …
“τ α υ G Η τ”
«#Μi»
“h (Ο) ω”
“… ω r «#(Ο)Ν» G …”
( ΝΟΤ “r i G Η τ” ! )
«#iΤ»
‘hαδ’ “βεεN”
2~β(Ε)
“… ‘1 (Ε) ƒ τ’ …”
«#(Ο)Ν»
“mΥ”
“… ὁ  ὢ Ν …”
… “δ (Ε) ν i c (Ε) s” …
ƒ r (Ο) m
“… s υ c h …”
αΝ (~υΝ) “(Ε)αr 1 ~Υ”
… “α G (Ε)” … (!!!)

οr & βοτh
ω α s
«#iΤ»
(?!?)

ω (Ο) υ 1 δ
“i”
(Ε) ν (Ε) r
“… s υ r ~ ν i ν (Ε) …”
@
(Ε) ν (ΕΝ)
“5 2”
“β (Ε) «#iΝ» G”
ω i τ h
ΝΟ “α ν α i 1 ~ α β i 1 «#iΤ» ~Υ”
οƒ
α … “s h (Ο) ω (Ε) r”
4
“… m «#(Ο)Ν» τ h s …”
«#(Ο)Ν»
… “(ΕΝ)δ” …

( … “m (Ο) r (Ε)”…
“… s (Ο) …” )

4
“… α 1 1 ~ m (Ο) s τ …”
~ “2” ~
… “γ (Ε)αr s” …
~  “h (Ε) r (Ε) ~ Ν (Ο) ω”  ~

αΝδ,
τh(Ε) … 1iττ1(Ε)
“ω α τ (Ε) r”
2~β(Ε)
οƒ
“… α c c (Ο) r δ «#iΝ» G …”
2
… “ω (Ε) @ Η (Ε) r” …
“… τ (Ε) m ρ (Ε) r α τ υ r (Ε) …”

( 1 (Ε) τ  “α 1 (Ο) Ν (Ε)”
«ΤΡΟΦΗ»
οr & βοτh
«ΣΥΝ~ΤΡΟΦΙΑ» )

αΝδ,

“β (Ε)”

ΝΟΤ  “ε n τ i r ε 1 ~Υ”
“… r υ n ~ (Ο) ν (Ε) r …”
β~Υ
“mΥ”
… “α 1 1 ~ r (Ε) α δ ~Υ” …
“… (Ο) ν (Ε) r ~ S (Ε) 1 ƒ …”
… “j υ δ G (Ε) ~ m (ΕΝ) τ α 1” …
“… m «#iΝ» δ …”
( … !!! … )

“Grατ(Ε)ƒυ1 & Gr(Ε)ατ~ƒυ11”

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
που Μας προς~ἒχεις
και για ΟΛΑ που Μας παρ~ἒχεις

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
για ΟΛΑ που Μ’ ἀξιῶνεις !

+ ΠΑΝ τα

ΜΕ ΤΟ  «Φ Ω Σ»

…”

.

“῁ 1 1 : 4 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 1 1 : 4 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

.

“῁ 1 2 : 1 2  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

.

(

)

.

“῁ 1 2 : 1 6  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

.

“῁ 0 1 : 0 1  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

“῁ 0 1 : 1 1  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

.

.

.

Διαφήμιση