* «Α~Δ Α Μ Α Ν Τ Ο Σ» *

. . .
“ƒ”
.

0 8 : 2 3  π.μ. ~}῁*CΥ*῁{~

.

.

“…

“τiτ1ε”
ας
“… s (Ε) (ΕΝ) …”
… “c (Ο) m «#iΝ» G” …
τ h r (Ο) υ G Η
“… «#iΝ» τ (Ε) r ~ m i ss i «#(Ο)Ν» …”

α 1(1) «#(Ο)Ν» G
ω i τ h
αΝ  (Ο) τ H (E) r
“… (Ο) Ν (Ε) …”
τhατ
“i” «αm»
… “υΝ~αβ1ε” …
@
“… τhε  m(Ο)m(ΕΝ)τ …”
2
… “r (Ε) ~ c  α 1 1” …

τhε “ƒ(Ο)11(Ο)«#iΝ»G”
… “m(Ο)~τ(Ο)ωΝ” …
“… s «#(Ο)Ν» G s …”
hαδ β(Ε)(ΕΝ)
… “ρ 1 α Υ «#iΝ» G” …
2

…”

.

0 8 : 3 3  π.μ. ~}῁*CΥ*῁{~

.

(

)

.

0 8 : 4 0  π.μ. ~}῁*CΥ*῁{~

.

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
που Μας προς~ἒχεις
και για ΟΛΑ που
Μας παρ~ἒχεις

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
για ΟΛΑ που Μ’ ἀξιώνεις !

.

.

(

)

.

~  0 8 : 4 7  π.μ. ~}῁*CΥ*῁{~  ~

0 8 : 4 8  π.μ. ~}῁*CΥ*῁{~

~  0 8 : 4 9  π.μ. ~}῁*CΥ*῁{~  ~

.

0 1 : 4 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.

(

Βλέποντας μακριά – το μήνυμα της 23ης Ιανουαρίου

)

.

.

0 1 : 4 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 1 : 4 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 1 : 4 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 2 : 1 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

)

.

0 2 : 1 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 2 : 1 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 2 : 2 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 2 : 5 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.

.

Διαφήμιση