“Βε~1ονεδ”

. . .
“ƒ”
.

0 5 : 3 0  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 5 : 5 5  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 6 : 0 0  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.

“…

αΝδ,

“α ~ G α «#iΝ»”

“c α~Ν Ν (Ο) τ”
“… r (Ε) ~ c  α 1 1 …”
τhε
… “m(Ε)ssαG(Ε)” …
“… c (Ο) m «#iΝ» G  τ h r (Ο) υ G h …”
#οƒΙΝτεrΜΙssiΟΝ
… “(Ο)τΗ(Ε)r” …
“τ h α~Ν”
:
“τhε τiτ1(Ε)”
:
“Βε~1ονεδ”

«#iΤ»
is
quite … “ταΧ«#iΝ»G”
2
“mΥ”
“… ρ h Υ s i c α 1 i τ Υ …”
… “τ h i s” …
“… s h i ƒ τ …”
“τ Η @ ”
is
“α ρ ρ α r (ΕΝ) τ 1 Υ”
… “ω Η @” …
is
“… h α ρ ρ (ΕΝ) «#iΝ» G …”

… “δ α Υ s” …
“… «#(Ο)Ν»  (ΕΝ)δ …”
οƒ
“s τ r (Ε) Ν υ (Ο) υ s ”

{ 0 6 : 1 2  π.μ. ~}῁CΥ῁{~ }

“… ρ «#iΤ» c Η «#iΝ» G …”
( & “ρ«#iΝ»cΗ«#iΝ»G” ?!? )

{ 0 6 : 1 6  π.μ. ~}῁CΥ῁{~ }

«ΗΧΗΣΑΝ ΚΑΜΠΑΝΕΣ»

αΝδ,

“β r α ν «#iΝ» G”
2
“… G (Ε) τ  ~ υ ρ …”

2
“α 1 (1) s (Ο)”
“… ƒ«#iΝ»δ  (Ο)υτ …”
τhε … “ƒαmi1iαr”
… “τ r α c (Ε) s” …
οƒ
“… Μ(Ο)(Ο)Ν  c Υ c 1 (E) …”

“β r α ν (Ε) δ”
( “ƒ «#iΝ» α 1 1  Υ” )
2
… “s (Ε) τ” …
τhε
“… ω α s h «#iΝ» G   m α c h «#iΝ» (Ε) …”
«#(Ο)Ν»
( … !!! … )

ας
“ƒαmi1iαr”
“q υ (Ε) s τ i «#(Ο)Ν»”
οƒ
“… m «#iΝ» (Ε)  …”
:
“i” “δ(Ο)”
ΝΟΤ “κΝ(Ο)ω”
“ω h α τ”
“… κ (Ε) (Ε) ρ s …”
“#Μi”
… “r υ Ν Ν «#iΝ» G” …
( “(ΕΝ) G «#iΝ» (Ε) ~ ω i s (Ε)” )

ας
“τ r υ 1 Υ”

{ 0 6 : 3 0  π.μ. ~}῁CΥ῁{~ }

“i” «αm»
S(Ο) … “ΕΧ~hαυsτ(Ε)δ”
“ƒ (Ε) (Ε) 1 «#iΝ» G”
S(Ο) … “δ(Ε)ρ1(Ε)τ(Ε)δ”

«αm» “i”
2
“r (Ε) α 1 1 Υ”
ΝΟΤ “β(Ε)”
“ω i τ h”
“… m Υ …”
… “c (Ο) m ρ α Ν i «#(Ο)Ν»” …
?!?

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
που Μας προς~ἒχεις
και για ΟΛΑ που
Μας παρ~ἒχεις

«ΕΥχαριστῶ!», ΘΕΕ ΜΟΥ
για ΟΛΑ που Μ’ ἀξιώνεις

“… Gοδ! … «#iΤ» ƒεε1s sο c’ο1δ ! …”

…”

.

0 6 : 3 8  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 6 : 5 1  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

[ ƒrοm “τhε 16τΗ οƒ Δεcεmβεr, 2021” ]
)

.

0 6 : 5 4  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 6 : 5 5  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 6 : 5 6  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 6 : 5 7  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

“…

αΝδ,

“mαg~ρiεs”
οr & αΝδ
“c r (Ο) ω s”
( ?!? )
αrε
“… β(Ε)«#iΝ»G …”
… “n (Ο) i s Υ” …

4
“α  ωhi1(E)”

“ω ε r ε”
οr & αΝδ
“ω (Ε) α r”

“… δ «#(Ο)Ν» (Ε) …”
βΥ
“τhε τim(Ε)”
“i”
… “τ rαΝ~scriβ(Ε)δ” …
«#iΤ»
… “α11”

«#iΤ»
is
ΝΟΤ “ρ(Ο)ssiβ1(Ε)”
2
… “c α ρ τ υ r (Ε)” …
α Ν Υ ~ τ h «#iΝ» G

“υΝ~1(Ε)ss”
“(Ο) Ν (Ε)”
is
“ω i 1 1 «#iΝ» G”
2
“κ i 1 1”
«#iΤ»

“h α ν (Ε)”
«#iΤ»
ΝΟΤ “(Ε)Χ~is τ”

… ( !!! ) …

…”

.

0 7 : 0 8  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

)

.

0 7 : 1 1  π.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 7 : 1 2  π.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 7 : 1 3  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

1 1 : 1 7  π.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 1 : 1 8  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

“…

“… τ h r (Ο) υ G h …”
τ ω (Ο)
… “«#iΝ» τ (Ε) r ~ mi s s i «#(Ο)Ν» s” …

οƒ

… (Ο) Ν (Ε) …
:
«ΣΗΜΑΙΟ~ΦΟΡΟ»
( “S Ι (ΕΝ) Ν Α” sτΥ1ε )

“… r i δ «#iΝ» G …”
α … “s τ α τ i «#(Ο)Ν» ~ α r Υ”
“… ‘h (Ο) r s (Ε)’  οr  ‘δ  «#(Ο)Ν» κ (Ε) Υ’ …”
( οr, “m υ 1 (Ε)” ?!? )
ας
«#iΝ»
αΝ … “Οrα’c1(Ε)”
οr & αΝδ,
α … “Τ α r (Ο) τ”
… “c α r δ” …
“… s τ α r  «#iΝ»  G …”
s τ r α i G h τ
@
… “υ s” …
“… τhε  ν i (Ε) ω  (Ε) r s …”
αΝδ,
… “h (Ο) 1 δ «#iΝ» G” …
«#(Ο)Ν»
(Ε) i τ Η (Ε) r
“… s i δ (Ε) …”
οƒ
… “h  i m” …

{ 1 1 : 3 3  π.μ. ~}῁CΥ῁{~ }

his “h  α Ν δ  s”
“… criss~cr(Ο)ss(Ε)δ …”
ας
«#iΝ»
τhε “c1αssic”
«ΤWΟ οƒ SWΟRΔS»
«#ΟΝ»
“… τhε  ƒ r «#(Ο)Ν» τ …”
«ΗΛΙΑΚΟ ΠΛΕΓΜΑ»
οƒ
“h  i m”
… “c α r r Υ «#iΝ» G” …
τ ω (Ο)
“ω (Ο) (Ο) δ (ΕΝ)”
“… ρ (Ο) 1 (Ε) s …”
«#(Ο)Ν»
(Ε) i τ Η (Ε) r
… “s i δ (E)” …
οƒ
“h  i m”
“… s h α ρ «#iΝ» G …”
αΝ
… « ‘x’ » …
αΝδ,
… “h α Ν G «#iΝ» G” …
“… s τ r α i g h τ …”
&
“… υ Ν ~ ƒ (Ο) 1 δ (Ε) δ …”
“ƒ (Ο) υ r”
… “s q υ α r (Ε)” …
( rατi(Ο) οƒ “1:1” )
“… ƒ 1 α G s …”
α ~ G α «#iΝ»
«#iΝ»
“… S i (ΕΝ) Ν α …”
… “s τ Υ 1 «#iΝ» G” …
&
“… c (Ο) 1 (Ο) υ r «#iΝ» G …”

( “α ρ ρ (Ε)αr «#iΝ» G”
… “α 1 (1) m (Ο) s τ” …
~ “… “doesn’t count” ? …” ~
ας
… “ω «#iΝ» G s” … ? )

τhε “(Ο) τ Η (Ε) r”
(Ο) Ν (Ε)
:

ω i τ h
α … “ρ 1 α «#iΝ»”

Κ

αΝδ,

“τ Η @”
is
“α 1 1”

«ΒRΙGΗΤ ΕΥΕS»
“m α δ (Ε)”
α  VΕRΥ  “s τ r α Ν G (Ε)”
… “j υ m ρ” …
&
“… s κ (Ε) δ α δ δ 1 (Ε) …”
ƒ r ο m
“… c υ r 1 (Ε) δ ~ υ ρ …”
&
“… s 1 (Ε) (Ε) ρ «#iΝ» G …”
«#(Ο)Ν»
“mΥ”
… “τ h i G h s” …
ας
“… s (Ο) «#(Ο)Ν» …”
ας
“i”
… “(Ο) ρ (ΕΝ) (Ε) δ” …
“ƒ «#iΝ» α 1 1  Υ”
( & “βrανε1Υ” mighτ “i” αδδ ! )
“mΥ”
“… (Ε) Υ (Ε) s …”
τhε “1 α s τ”
… “τ   i m  (Ε)” …

( “i” hανε βεεn “ƒεε1«#iΝ»G”
ΙΝΤΕΝΣΕ1Υ “τhε c’ο1δ” ! )

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
που Μας προς~ἒχεις
και για ΟΛΑ που
Μας παρ~ἒχεις

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΕ ΜΟΥ
για ΟΛΑ που Μ’ ἀξιώνεις !

…”

.

1 2 : 2 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 2 : 2 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 2 : 2 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 2 : 2 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 2 : 3 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 2 : 3 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 2 : 3 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 2 : 3 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 2 : 5 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 2 : 5 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 2 : 5 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 2 : 5 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 2 : 5 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 2 : 5 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 2 : 5 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 2 : 5 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 2 : 5 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 0 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 0 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 0 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 0 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 0 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 2 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 2 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 2 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

1 3 : 2 3  ~}῁CΥ῁{~

0 1 : 2 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 2 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 2 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 2 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 2 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 2 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 3 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 3 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 3 2  μ.μ. ~}῁CY῁{~
0 1 : 3 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 3 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 3 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 3 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 3 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

Καρμικοί στόχοι – το μήνυμα 25 Ιανουαρίου

)

.

0 1 : 4 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 4 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 4 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 5 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 5 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 5 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 5 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 5 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 1 : 5 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 2 : 0 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 2 : 0 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 2 : 0 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 2 : 0 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 2 : 1 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 2 : 1 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 2 : 1 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 2 : 2 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 2 : 2 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 2 : 2 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 2 : 3 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
~  0 2 : 3 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  ~
0 2 : 3 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 2 : 3 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 2 : 3 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 2 : 3 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 2 : 4 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 2 : 4 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

“ƒ”

.

.

.

Διαφήμιση