~ Τ³ Ø ~ «ΔΙΑ~ΜΕΤΡΟΣ Α~ΛΗΘΕΙΑΣ» (“οƒ 1ονε & 1ighτ «ΔΙΑ» mε~αs~υr~mε(α)Ν(δ)τ”) ~ Τ³ Ø ~ «ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑ~ΖΟΥΝ» ~ Τ³ Ø ~ «ΙΓ’» ~ Τ³ Ø ~ «ΕΠΙ~ΑΝΑ~ΟΡΘΩΣΙΣ» «ς’» «ΣΤΙΓΜΑ» ≡ “6” =±= «Β’»”2″ & «Δ’» “4” ~ Τ³ Ø ~ [⊥ «ΠΑΡΑ~ΠΟΙΗΣΙΣ» “13” ⊥ ΅ΧΙΙΙ΅ ⊥ ^ß^ ⊥ “sz” ⊥ «ΤΕΤΕΛΕΣΘΑΙ» ⊥]

. . . . . . . . . . «ΓΡΑΜΜΑΤΑ» & «ΣΥΝΒΟΛΑ» ~  «ΣΥΝΧΝΟΤΗΤΑ» ~ «ΝΟΜΟΙ» «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΝΙΣΜΟΣ» … Περισσότερα

~°~ «ΕΠΙ~ΑΝΑ~ΦΟΡΑ ΔΙΟΣ» ~°~ «ΦΩΤΟ~ΓΕΝΕΣΙΣ» ~°~ [2022.11.24 =±= “5” (Rx “2”)] ⊗ «ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ» ∴∏∴ «Δ’»~«Ε’» ⇔ (“4τh ∝ 5τh”) ∈¤∋ “4τh” “Τhυrs`´δα^Υ” (“Jυενες” ~ “Jευδi” ~ “Giονεδi” ∴ “JυΡiΤεr”) ⇔∝⇔ «ΔΙΑΣ»~«ΔΙΟΣ» (“GΟδ~δiνinε” ~ “οƒ GΟδ~δiνinε”) «ΗΜΕΡΑ» (“δα^Υ” = “sυΝ~shΟωN” ~ “sυΝ~shΟΝε” =¶= “mεΕΚ” ≅ “τrαcτ`´αβ1ε”) & «ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ» (“sουnδ” ας «οƒ Νεω εmβrΥο») = “Νονεmβεr”

. . . . “Julian Calendar”  oƒ  “Julius Caesar” . . the “first” “… “mortal” …” … “man” … to … Περισσότερα

~ of “… the ‘ΝamΕ’ #cALL«#iN»g …” ~ [a.k.a. «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’» ~ “Capital 2” «ΠΡΑΞΗ Α’» ~ “Deed 1” “«BEg«#iN»«#iN»g ~ Ness» «(Σ)c(εe)Ν(ε)» …”]

. . . . . . <<… […] «ὁ ἈΝΘΟίΠΟΝΑΣ» was “strolling” with~in this #nΕω … “planΕ” he found “him~«Self»” … Περισσότερα

… «#ON» … «#iN»Ner Worlds & «#iN»nΕrΕr Worlds’ … ~ … «i am» … ~ …

. . . . . . . . . . «… we are called to be the architects of OUR … Περισσότερα

* … ~ S y n P A N a r c h i a ~ … *

. . . . . . <<… … : *) … And so, i put it to You … the … Περισσότερα

~ of “… the … «ΧΟΡΟΣ ~ ‘D a n c (Ε) «#iN» g’» … «#oF» & ‘4’ … ΜΕ ~ WITH … «ΖΩΗ ~ «#LifΕ» … «s(c)een(e)» …”

. . . . . . . . <<… {…} «*she*» … is … ~ … “d a n c … Περισσότερα

~ of “… the … ‘jour~N~eΥ~«#iN»~g’ … «#oF» & ‘4’ … «time~space» … «s(c)een(e)» …”

. . . . . . <<… {…} «ὁ ἈΝΘΟίΠΟΝΑΣ» … “under~stood” … ‘«he»’, is … “f «#iN» a l … Περισσότερα

~ of “the «time» of «sAnd» … «scene»”

. . . . . . <<… […] «ὁ ἈΝΘΟίΠΟΝΑΣ» “this «time»”, “coming through” “had” «been» simply “put”, “pain~full” & … Περισσότερα

~ of “the Big ‘coffee break’ … «iN the sky»” ~ (and, «Aphrodíte» STILL in “Leo” and «Ouranós» “goes Rx” in “Taurus” and «Áres» in “Gemini”)

. . . . . . ~ “Rhythm of Life” & “The ‘Big Daddy’s’ sermon” (1968) (from “Sweet Charity : … Περισσότερα

~ of «ΤΑ ΠΑΝτα ΡΕΙ» (a.k.a. NOT of “ΔΟΓΜΑ”) (“ta pánta rei” = “all~the ways flow” = “all is flux”) [~ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ] , 2022.08.20~1

. . . . . . ~ “Down by the RiverSide” ~ from the “film” “The Fighting Temptations” (2003) (“original” … Περισσότερα

~ of «ΕΛΛ ΕΝ ΝΟΥ ΦΩΝΗ» (“ell en nou phoné” = “LIGHT IN~WITHIN~AT~OF~ONe MIND VOICE”) ~ {«EllenoPhone»} , 2022.08.18~9

. . . . . . [«Να ὑπάρχεις Ἑλληνικός δηλῶνει τέσσερις τρόπους συμπεριφοράς : Ὂτι δέχεσαι την ἀλήθεια που ἒρχεται … Περισσότερα